รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม 2566  และ 2 สิงหาคม 2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
*** ขอเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเช็ค/โอนเงิน จากเดิม 24/11/2566 เป็น 30/11/2566 ต่างธนาคารโอน 1/12/2566
ประกาศ *****  ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน รอบโอน 30/11/2566  ส่งภายในวันที่  24/11/2566
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66070471 29/09/2566      
NO.66070472 27/10/2566      
NO.66070473 27/10/2566      
NO.66070474 29/09/2566      
NO.66070475 27/10/2566      
NO.66070476 29/09/2566      
NO.66070477 27/10/2566      
NO.66070478 27/10/2566      
NO.66070479 30/11/2566      
NO.66070480 29/9/2566      
NO.66070481 27/10/2566      
NO.66070482 27/10/2566      
NO.66070483 29/09/2566      
NO.66070484 27/10/2566      
NO.66070485 27/10/2566      
NO.66070486 30/11/2566      
NO.66070486   เลขที่ IVR6606-00017 ,6606-00036  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อย เอกสารอยู่กับคุณหมวยบัญชี 8/1/2024    
NO.66080001 27/10/2566      
NO.66080002 27/10/2566      
NO.66080003 27/10/2566      
NO.66080004 27/10/2566      
NO.66080005 30/11/2566      
NO.66080006 29/09/2566      
NO.66080007 30/11/2566      
NO.66080008 29/9/2566      
NO.66080009 27/10/2566      
NO.66080009   เลขที่ BI0192807  ใบส่งสินค้าไม่ระบุวันที่ออกเอกสาร นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/8/2566  
NO.66080010 27/10/2566      
NO.66080011 27/10/2566      
NO.66080012 27/10/2566      
NO.66080013 27/10/2566      
NO.66080014 27/10/2566      
NO.66080015 29/09/2566 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.66080016 30/11/2566      
NO.66080017 27/10/2566      
NO.66080018 29/09/2566      
NO.66080019 27/10/2566      
NO.66080020 30/11/2566      
NO.66080021 29/09/2566      
NO.66080022 29/09/2566      
NO.66080023 27/10/2566      
NO.66080024 27/10/2566      
NO.66080025 29/09/2566      
NO.66080026 27/10/2566      
NO.66080027 30/11/2566      
NO.66080028 27/10/2566      
NO.66080029 30/11/2566      
NO.66080030 30/11/2566