รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  7 กุมภาพันธ์  - 9 กุมภาพันธ์ 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65020077 8/04/2565      
NO.65020078   เลขที่ 953077,953076 วันที่ใบจ่ายสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/2/65  
NO.65020079 8/04/2565      
NO.65020080 8/4/2565 เลขที่ ID64/4773  ใบแจ้งหนี้ต้นฉบับกับสำเนาที่ให้หน้างานไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/3/65  
NO.65020081 13/5/2565      
NO.65020082 8/4/2565      
NO.65020083 8/04/2565      
NO.65020084 13/05/2565      
NO.65020085 8/04/2565      
NO.65020086 11/03/2565      
NO.65020087 11/03/2565      
NO.65020088 11/03/2565      
NO.65020089 11/03/2565      
NO.65020090 11/03/2565      
NO.65020091 11/03/2565      
NO.65020092 11/3/2565      
NO.65020093 11/03/2565      
NO.65020094 8/04/2565      
NO.65020095 11/03/2565      
NO.65020096 11/03/2565      
NO.65020097 11/3/2565      
NO.65020098 25/03/2565      
NO.65020099 25/3/2565      
NO.65020100 25/03/2565      
NO.65020101   ยกเลิกบัตร    
NO.65020102 11/03/2565      
NO.65020103 11/03/2565      
NO.65020104 11/03/2565      
NO.65020105 11/03/2565      
NO.65020106 11/03/2565 เลขที่ 02-2022-068  ใบแจ้งหนี้ไม่ให้ระบุรายละเอียดปี 2564 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/2/65  
NO.65020107 8/04/2565      
NO.65020108 8/04/2565      
NO.65020109 11/03/2565 จ่ายพร้อมกับชุดที่จะมาวางบิล #68#38 เนื่องจากวางบิลข้ามงวด    
NO.65020110 25/3/2565      
NO.65020111   เลขที่ 0010180195 วันที่ใบส่งสินค้าระบุปีพ.ศ.ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/1/65  
NO.65020112 8/04/2565      
NO.65020113 8/04/2565      
NO.65020114 13/5/2565      
NO.65020115   ติดต่อคุณกวาง สอบถามวันครบกำหนดรับเช็ค / โอน    
NO.65020116 8/04/2565      
NO.65020117 13/5/2565      
NO.65020118 8/04/2565      
NO.65020119 8/04/2565      
NO.65020120 8/04/2565      
NO.65020121 13/05/2565      
NO.65020122 8/4/2565      
NO.65020123 8/4/2565      
NO.65020124 13/5/2565      
NO.65020125   เลขที่ BRQ256502/0016 ใบกำกับภาษีที่อยู่ไม่ถูกต้อง    
NO.65020125   ไม่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/3/65  
NO.65020126 13/5/2565      
NO.65020127   8/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020128   8/02/2565 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020129   8/02/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020130   8/02/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020131 8/04/2565 เลขที่ IV6502030 ใบส่งสินค้าระบุปีพ.ศ ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/2/65  
NO.65020132 8/04/2565      
NO.65020133 11/03/2565      
NO.65020134 11/03/2565      
NO.65020135 11/03/2565      
NO.65020136 25/02/2565      
NO.65020137 8/4/2565      
NO.65020138 8/4/2565      
NO.65020139 8/04/2565      
NO.65020140   ยกเลิกบัตร    
NO.65020141 8/04/2565      
NO.65020142 25/03/2565      
NO.65020143 8/04/2565      
NO.65020144   ยกเลิกบัตร    
NO.65020145 8/04/2565      
NO.65020146 11/3/2565      
NO.65020147 11/03/2565      
NO.65020148 8/04/2565      
NO.65020149 11/03/2565      
NO.65020150 8/4/2565      
NO.65020151   ยกเลิกบัตร    
NO.65020152 13/5/2565      
NO.65020153 11/03/2565      
NO.65020154 13/05/2565      
NO.65020155   ยกเลิกบัตร    
NO.65020156 25/02/2565      
NO.65020157 11/03/2565      
NO.65020158 8/04/2565      
NO.65020159 8/04/2565      
NO.65020160 8/04/2565      
NO.65020161 11/03/2565      
NO.65020162 8/4/2565      
NO.65020163 11/03/2565      
NO.65020164 11/03/2565      
NO.65020165 8/4/2565      
NO.65020166 11/03/2565 เลขที่ 6502196  (WOAGP22020018)  เลขมิเตอร์ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/4/65  
NO.65020167 8/4/2565      
NO.65020168 8/4/2565      
NO.65020169 8/4/2565      
NO.65020170   ยกเลิกบัตร    
NO.65020171 25/02/2565      
NO.65020172 13/05/2565      
NO.65020173 13/05/2565      
NO.65020174 25/03/2565      
NO.65020175 11/03/2565      
NO.65020176 11/03/2565      
NO.65020177 25/3/2565      
NO.65020178   ยกเลิกบัตร    
NO.65020179 8/04/2565 เลขที่ BI6501489,6501490,6501491,6501492,6501493,6501494 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง    
NO.65020180 11/03/2565      
NO.65020181 8/4/2565      
NO.65020182   9/02/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020183   9/02/2565 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020184 11/03/2565      
NO.65020185 8/4/2565      
NO.65020186  9/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020187 11/03/2565      
NO.65020188 8/04/2565 เลขที่ PB6501-0515  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/2/65  
NO.65020189 11/03/2565      
NO.65020190 11/3/2565      
NO.65020191   เลขที่ 8121210115 ,8121210116 ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปีปัจจุบัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/2/65  
NO.65020192 8/4/2565      
NO.65020193 11/03/2565      
NO.65020194 11/03/2565      
NO.65020195 11/03/2565      
NO.65020196 8/4/2565      
NO.65020197 8/04/2565 เลขที่ BI000126 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไขวางบิลใหม่ 23/2/65  
NO.65020198   ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรวางบิล บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์    
NO.65020199 8/04/2565      
NO.65020200 11/03/2565      
NO.65020201 11/03/2565      
NO.65020202 8/04/2565      
NO.65020203   ยกเลิกบัตร