รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64100001 26/11/2564      
NO.64100002 10/12/2564      
NO.64100003 10/12/2564      
NO.64100004   เลขที่ INV227/2021 รายการในใบกำกับภาษีไม่ตรงกับใบส่งสินค้า คุณเดชนำเอกสารมาแก้ไข วันที่ 12/10/64  
NO.64100005 12/11/2564      
NO.64100006 26/11/2564      
NO.64100007 10/12/2564 เลขที่ PB641001-0013 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 19/10/64  
NO.64100008 10/12/2564      
NO.64100009 12/11/2564      
NO.64100010 10/12/2564      
NO.64100011 10/12/2564      
NO.64100012 10/12/2564      
NO.64100013 12/11/2564      
NO.64100014 12/11/2564      
NO.64100015 10/12/2564      
NO.64100016 4/10/2564      
NO.64100017 10/12/2564      
NO.64100018 10/12/2564      
NO.64100019 12/11/2564      
NO.64100020 14/01/2564      
NO.64100021 10/12/2564      
NO.64100022 26/11/2564      
NO.64100023 12/11/2564      
NO.64100024 10/12/2564      
NO.64100025 12/11/2564      
NO.64100026 14/1/2565      
NO.64100027 10/12/2564      
NO.64100028 10/12/2564      
NO.64100029 12/11/2564 เลขที่ PB6409004 บรรทัดจำนวนเงินไม่ตรงในใบกำกับภาษี นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 18/10/64  
NO.64100030 12/11/2564      
NO.64100031 26/11/2564      
NO.64100032 12/11/2564      
NO.64100033 12/11/2564      
NO.64100034 12/11/2564      
NO.64100035 10/12/2564      
NO.64100036 12/11/2564      
NO.64100037 10/12/2564      
NO.64100038 10/12/2564      
NO.64100039 12/11/2564      
NO.64100040 10/12/2564      
NO.64100041 12/11/2564      
NO.64100042 10/12/2564 เลขที่ 116210011679  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 19/10/64  
NO.64100043 14/01/2565      
NO.64100044 26/11/2564      
NO.64100045 12/11/2564      
NO.64100046 12/11/2564      
NO.64100047 10/12/2564      
NO.64100048 12/11/2564      
NO.64100049   ยกเลิกบัตร    
NO.64100050 10/12/2564 เลขที่ BI4090237  ใบกำกับภาษีที่อยู่ไม่ถูกต้อง    
NO.64100051 10/12/2564      
NO.64100052 10/12/2564      
NO.64100053 29/10/2564      
NO.64100054 12/11/2564      
NO.64100055 10/12/2564      
NO.64100056 26/11/2564      
NO.64100057 26/11/2564      
NO.64100058 12/11/2564      
NO.64100059 10/12/2564      
NO.64100060 12/11/2564      
NO.64100061 12/11/2564      
NO.64100062 12/11/2564      
NO.64100063 10/12/2564 เลขที่ 401669175  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณพัฒนานำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/10/64  
NO.64100064   ยกเลิกบัตร    
NO.64100065 10/12/2564      
NO.64100066 29/10/2564      
NO.64100067 12/11/2564      
NO.64100068 12/11/2564      
NO.64100069 14/1/2565      
NO.64100070 10/12/2564      
NO.64100071 12/11/2554      
NO.64100072 14/1/2565      
NO.64100073 12/11/2564      
NO.64100074 26/11/2564      
NO.64100075 12/11/2564      
NO.64100076 10/12/2564      
NO.64100077 10/12/2564      
NO.64100078 12/11/2564      
NO.64100079 12/11/2564      
NO.64100080 12/11/2564      
NO.64100081 10/12/2564      
NO.64100082 10/12/2564 เลขที่ PB6410-0352  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณสุริยะ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/11/64  
NO.64100083 12/11/2564      
NO.64100084 12/11/2564      
NO.64100085 12/11/2564      
NO.64100086   เลขที่ 64095976 , 64097690 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณภิรัตแก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 19/10/64  
NO.64100087 10/12/2564      
NO.64100088 14/01/2565 ยกเลิกใบกำกับภาษีบางชุด รอจ่ายพร้อมกัน คุณนัดทราบ 5/11/2564    
NO.64100089 12/11/2564      
NO.64100090 26/11/2564      
NO.64100091 10/12/2564      
NO.64100092 10/12/2564      
NO.64100093 10/12/2564      
NO.64100094 14/01/2565      
NO.64100095 12/11/2564      
NO.64100096 10/12/2564      
NO.64100097 14/01/2565      
NO.64100098   เลขที่ 4414  ใบลดหนี้ไม่ระบุเหตุผลการลดหนี้ ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรวางบิล วันที่ 2/11/64  
NO.64100099 12/11/2564      
NO.64100100 10/12/2564      
NO.64100101   6/10/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100102 12/11/2564      
NO.64100103 14/01/2565      
NO.64100104 10/12/2564      
NO.64100105 12/11/2564      
NO.64100106 26/11/2564 เลขที่ 304202/H6409-027/1,303725/H6408-020/2 ไม่มีต้นฉบับใบรายงานซ่อมบำรุง และบริการ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่26/10/64  
NO.64100107 10/12/2564      
NO.64100108 26/11/2564      
NO.64100109 14/1/2565      
NO.64100110 10/12/2564      
NO.64100111 10/12/2564