รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  14 กุมภาพันธ์  - 15 กุมภาพันธ์ 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65020204 25/03/2565      
NO.65020205 29/04/2565      
NO.65020206 8/4/2565      
NO.65020207 29/04/2565      
NO.65020208 25/03/2565      
NO.65020209 25/03/2565      
NO.65020210 29/04/2565 เลขที่ 116220002075,116220002073  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/2/65  
NO.65020211 29/04/2565      
NO.65020212 25/03/2565 เลขที่ 13  ใบกำกับภาษีระบุรายละเอียดจำนวนสินค้าไม่ตรงกับใบส่งสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 23/3/65  
NO.65020213 25/03/2565      
NO.65020214 25/03/2565      
NO.65020215 25/03/2565      
NO.65020216 8/04/2565      
NO.65020217 25/03/2565      
NO.65020218 29/04/2565      
NO.65020219 25/3/2565      
NO.65020220 25/03/2565      
NO.65020221 29/04/2565      
NO.65020222 25/03/2565      
NO.65020223 11/3/2565      
NO.65020224 25/3/2565      
NO.65020225 25/3/2565      
NO.65020226 25/03/2565      
NO.65020227 25/03/2565      
NO.65020228   ยกเลิกบัตร    
NO.65020229 25/03/2565      
NO.65020230 29/04/2565      
NO.65020231 8/04/2565      
NO.65020232 29/04/2565      
NO.65020233 27/05/2565      
NO.65020234 29/04/2565      
NO.65020235 29/4/2565      
NO.65020236 27/5/2565      
NO.65020237 29/04/2565      
NO.65020238 25/3/2565      
NO.65020239 29/04/2565      
NO.65020240 29/4/2565      
NO.65020241 29/4/2565      
NO.65020242 29/4/2565      
NO.65020243 27/05/2565      
NO.65020244 25/3/2565      
NO.65020245 29/04/2565      
NO.65020246 8/4/2565      
NO.65020247 25/03/2565      
NO.65020248 25/03/2565      
NO.65020249 25/03/2565      
NO.65020250 25/03/2565      
NO.65020251 25/03/2565      
NO.65020252 29/04/2565 ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรวางบิลเครดิต 90 วัน    
NO.65020253 25/03/2565      
NO.65020254 27/05/2565      
NO.65020255 29/4/2565      
NO.65020256 25/03/2565      
NO.65020257 29/4/2565      
NO.65020258 25/03/2565      
NO.65020259 25/03/2565      
NO.65020260 27/05/2565      
NO.65020261 27/05/2565      
NO.65020262 8/4/2565      
NO.65020263 25/03/2565      
NO.65020264 27/5/2565      
NO.65020265 25/3/2565      
NO.65020266 25/3/2565 เลขที่ 7065020043 , 7065020044  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าในใบกำกับภาษีที่แก้ไขเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/2/65  
NO.65020267 20/04/2565      
NO.65020268 29/04/2565      
NO.65020269 8/4/2565 เลขที่ 1400635505  ใบกำกับภาษีระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง เคยแจ้งร้านค้าไปแล้ว นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/3/65  
NO.65020270   ยกเลิกบัตร    
NO.65020271 25/03/2565      
NO.65020272 27/05/2565      
NO.65020273 25/03/2565      
NO.65020274 25/03/2565      
NO.65020275   ยกเลิกบัตร    
NO.65020276 27/05/2565      
NO.65020277   ยกเลิกบัตร    
NO.65020278   ยกเลิกบัตร    
NO.65020279   เลขที่ INV220015 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/2/65  
NO.65020280 8/04/2565      
NO.65020281 25/03/2565      
NO.65020282 27/05/2565      
NO.65020283 29/04/2565      
NO.65020284 29/04/2565      
NO.65020285 27/5/2565