รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม 2566 - 16 สิงหาคม 2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
*** ขอเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเช็ค/โอนเงิน จากเดิม 24/11/2566 เป็น 30/11/2566 ต่างธนาคาร  โอน 1/12/2566
ประกาศ *****  ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน รอบโอน 30/11/2566  ส่งภายในวันที่  24/11/2566
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66080156 27/10/2566      
NO.66080157 29/09/2566      
NO.66080158 27/10/2566      
NO.66080159 27/10/2566      
NO.66080160 27/10/2566      
NO.66080161 27/10/2566      
NO.66080162 29/09/2566      
NO.66080162   เลขที่ BL23-04944  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/8/2566  
NO.66080163 29/09/2566      
NO.66080164 27/10/2566      
NO.66080165   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080166  15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค  ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080167 29/09/2566      
NO.66080168   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080169 29/09/2566      
NO.66080170   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080171   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080172 27/10/2566      
NO.66080173 27/10/2566      
NO.66080174 27/10/2566      
NO.66080175 27/10/2566      
NO.66080176   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค  ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080177    เลขที่  6606/043  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี  4/9/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66080178   เลขที่IRRS-23060379,23060380  วันที่สัญญาหมดอายุ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/8/2566  
NO.66080179 29/09/2566      
NO.66080180   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080181 29/09/2566      
NO.66080182 29/09/2566      
NO.66080183 29/9/2566      
NO.66080184 30/11/2566      
NO.66080185 30/11/2566      
NO.66080186 27/10/2566      
NO.66080187   ยกเลิกบัตร    
NO.66080188   ยกเลิกบัตร    
NO.66080189   15/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติอต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080190 29/09/2566      
NO.66080191 30/11/2566      
NO.66080192 29/09/2566      
NO.66080193 27/10/2566      
NO.66080194 30/11/2566      
NO.66080194   เลขที่ IV6607786  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/9/2566  
NO.66080195 29/09/2566      
NO.66080196 27/10/2566      
NO.66080197 29/9/2566      
NO.66080198 29/9/2566      
NO.66080199 30/11/2566      
NO.66080200 27/10/2566      
NO.66080201 30/11/2566      
NO.66080202 27/10/2566      
NO.66080203 29/09/2566      
NO.66080204 30/11/2566      
NO.66080205 27/10/2566      
NO.66080205   เลขที่ TIV66072740 ,66072739  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า รับเอกสารกลับไปแก้ไข 24/8/2566  
NO.66080206 27/10/2566      
NO.66080207 27/10/2566      
NO.66080208 30/11/2566      
NO.66080209 30/11/2566      
NO.66080210 29/09/2566      
NO.66080211 29/09/2566      
NO.66080212 27/10/2566      
NO.66080213 29/9/2566      
NO.66080214 29/09/2566      
NO.66080215 27/10/2566      
NO.66080216   16/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080217 29/09/2566      
NO.66080218 29/09/2566      
NO.66080219 29/09/2566      
NO.66080220   ยกเลิกบัตร    
NO.66080221 29/09/2566      
NO.66080222 27/10/2566      
NO.66080223 27/10/2566      
NO.66080224 30/11/2566      
NO.66080225   16/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080226 27/10/2566      
NO.66080227 27/10/2566      
NO.66080228 27/10/2566      
NO.66080229 27/10/2566      
NO.66080230   เลขที่ 6608-00126  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า ติดต่อคุณแพร / จัดซื้อ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/11/2566  
NO.66080231 29/09/2566      
NO.66080232   เลขที่ 6608-043  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/9/2566  
NO.66080233  16/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080234 29/09/2566      
NO.66080235 27/10/2566      
NO.66080236 30/11/2566      
NO.66080237 27/10/2566      
NO.66080238 30/11/2566      
NO.66080239 29/09/2566      
NO.66080240 29/09/2566      
NO.66080241 27/10/2566      
NO.66080242 29/09/2566      
NO.66080243 29/09/2566      
NO.66080244 29/09/2566      
NO.66080245 27/10/2566      
NO.66080246 29/9/2566      
NO.66080247 29/09/2566      
NO.66080248 29/09/2566      
NO.66080249 27/10/2566      
NO.66080250   16/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน