รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65020467 8/04/2565      
NO.65020468 13/05/2565      
NO.65020469 13/05/2565      
NO.65020470 13/05/2565      
NO.65020471 13/05/2565      
NO.65020472 8/04/2565      
NO.65020473 13/5/2565      
NO.65020474 10/6/2565      
NO.65020475 13/5/2565      
NO.65020476 13/05/2565      
NO.65020477 8/04/2565      
NO.65020478   ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 9/3/65  
NO.65020479 8/4/2565      
NO.65020480 13/05/2565      
NO.65020481 8/04/2565      
NO.65020482 13/5/2565      
NO.65020483 10/06/2565      
NO.65020484 8/04/2565      
NO.65020485 8/04/2565      
NO.65020486 29/04/2565      
NO.65020487 8/04/2565      
NO.65020488 13/05/2565      
NO.65020489   ทั้งชุดรอจ่ายพร้อม WO00022010006,9     
NO.65020490 29/04/2565      
NO.65020491 8/4/2565      
NO.65020492 13/05/2565      
NO.65020493  28/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020494   28/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020495 8/04/2565      
NO.65020496 13/05/2565      
NO.65020497 10/06/2565 เลขที่ 6500001567,1568,1569,1566  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/65  
NO.65020498 8/4/2565      
NO.65020499   ยกเลิกบัตร    
NO.65020500 8/04/2565      
NO.65020501 13/5/2565      
NO.65030001    1/03/2565    สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030002 10/06/2565      
NO.65030003 13/05/2565      
NO.65030004 10/6/2565      
NO.65030005 10/6/2565      
NO.65030006   ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรวางบิลใหม่ เนื่องจากกดผิดบริษัท    
NO.65030007 8/04/2565      
NO.65030008 8/4/2565      
NO.65030009 8/04/2565      
NO.65030010   ยกเลิกบัตร    
NO.65030011 8/04/2565      
NO.65030012 8/04/2565      
NO.65030013 10/06/2565      
NO.65030014 8/04/2565      
NO.65030015   ยกเลิกบัตร    
NO.65030016 29/04/2565 เลขที่ 6500001750  ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปีปัจจุบัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/65  
NO.65030017 8/04/2565      
NO.65030018  1/03/2565  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030019  1/03/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030020 29/04/2565      
NO.65030021 8/04/2565      
NO.65030022 10/6/2565      
NO.65030023 10/06/2565      
NO.65030024 29/04/2565      
NO.65030025 8/4/2565      
NO.65030026 8/04/2565      
NO.65030027 10/06/2565      
NO.65030028 29/04/2565      
NO.65030029 8/04/2565      
NO.65030030 25/03/2565      
NO.65030031 8/04/2565 เลขที่ INV6502/0119 ,INV6502/0118  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/3/65  
NO.65030032 13/05/2565      
NO.65030033 13/5/2565      
NO.65030034 8/04/2565      
NO.65030035 8/04/2565      
NO.65030036 8/04/2565      
NO.65030037 13/05/2565      
NO.65030038 13/5/2565      
NO.65030039 10/6/2565      
NO.65030040 8/4/2565      
NO.65030041 13/5/2565      
NO.65030042 8/04/2565      
NO.65030043 8/4/2565      
NO.65030044 13/5/2565      
NO.65030045 29/4/2565      
NO.65030046 13/5/2565      
NO.65030047 10/6/2565      
NO.65030048 8/04/2565 เลขที่ RV64120014 .RV64120035 ,RV64120050 ,RV64120056  ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีต้องแก้ไขให้เป็นปีปัจจุบัน   นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/65  
NO.65030049 13/5/2565      
NO.65030050 29/4/2565 เลขที่ 8673246,8673256 จ่ายพร้อมชุด WOPOT21120101 (13/5/2565)    
NO.65030051   ยกเลิกบัตร    
NO.65030052 13/5/2565      
NO.65030053 13/05/2565      
NO.65030054 29/04/2565      
NO.65030055 8/4/2565      
NO.65030056 13/05/2565      
NO.65030057 8/04/2565      
NO.65030058 10/06/2565      
NO.65030059 13/05/2565      
NO.65030060 13/05/2565      
NO.65030061 13/05/2565      
NO.65030062 13/5/2565      
NO.65030063 13/5/2565      
NO.65030064   ยกเลิกบัตร    
NO.65030065 8/04/2565      
NO.65030066 8/04/2565      
NO.65030067 8/04/2565      
NO.65030068 13/5/2565      
NO.65030069 13/05/2565      
NO.65030070 8/4/2565      
NO.65030071   ยกเลิกบัตร    
NO.65030072 8/04/2565      
NO.65030073 29/04/2565      
NO.65030074 25/03/2565      
NO.65030075 8/04/2565 เลขที่ 128-6/2564  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากคิดชั่วโมงไม่ถูกต้อง ให้หน้างานร้านค้า    
NO.65030076 13/05/2565      
NO.65030077 8/04/2565      
NO.65030078 10/06/2565      
NO.65030079 25/03/2565      
NO.65030080 13/5/2565      
NO.65030081 8/04/2565      
NO.65030082 8/04/2565