รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  21 สิงหาคม 2566 - 23 สิงหาคม 2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
*** ขอเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเช็ค/โอนเงิน จากเดิม 24/11/2566 เป็น 30/11/2566 ต่างธนาคาร โอน 1/12/2566
ประกาศ *****  ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน รอบโอน 30/11/2566  ส่งภายในวันที่  24/11/2566
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66080251 29/09/2566      
NO.66080252 27/10/2566      
NO.66080253 29/09/2566      
NO.66080254 29/09/2566 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.66080255 27/10/2566      
NO.66080256 27/10/2566      
NO.66080257 29/9/2566      
NO.66080258 29/9/2566      
NO.66080259 29/9/2566      
NO.66080260 27/10/2566      
NO.66080261 27/10/2566      
NO.66080262 27/10/2566      
NO.66080263 30/11/2566      
NO.66080264 27/10/2566      
NO.66080265 29/09/2566      
NO.66080266 29/09/2566      
NO.66080267 27/10/2566      
NO.66080268 27/10/2566      
NO.66080269 27/10/2566      
NO.66080270 29/09/2566      
NO.66080271 29/09/2566      
NO.66080272   ยกเลิกบัตร    
NO.66080273 29/09/2566      
NO.66080274 29/09/2566      
NO.66080275 29/09/2566      
NO.66080276 30/11/2566      
NO.66080277 27/10/2566      
NO.66080278 27/10/2566      
NO.66080279 29/09/2566      
NO.66080280 30/11/2566      
NO.66080281 27/10/2566      
NO.66080282 29/09/2566      
NO.66080283 29/09/2566      
NO.66080284   21/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080285   ประกันผลงาน ไม่มีลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องที่สำเนาบัตรประชาชน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66080286   21/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080287   เลขที่ TND6607-013  ไม่มีต้นฉบับใบส่งมอบงาน นำเอกสารกลับแก้ไข 20/12/2566  
NO.66080288 27/10/2566      
NO.66080289 27/10/2566      
NO.66080290 30/11/2566      
NO.66080290   เลขที่ BI2308145  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/8/2566  
NO.66080291 29/09/2566      
NO.66080292 27/10/2566      
NO.66080293 27/10/2566      
NO.66080294 29/09/2566      
NO.66080295 27/10/2566      
NO.66080296 27/10/2566      
NO.66080297 27/10/2566      
NO.66080298 27/10/2566      
NO.66080299 30/11/2566      
NO.66080300 27/10/2566      
NO.66080301 30/11/2566      
NO.66080302 27/10/2566      
NO.66080303 27/10/2566      
NO.66080304 29/09/2566      
NO.66080305 27/10/2566      
NO.66080306 29/09/2566      
NO.66080307 27/10/2566      
NO.66080308 29/09/2566      
NO.66080309 27/10/2566      
NO.66080310 30/11/2566      
NO.66080311 29/9/2566      
NO.66080312 29/09/2566      
NO.66080313 29/09/2566      
NO.66080314 29/09/2566      
NO.66080315 30/11/2566      
NO.66080316 29/09/2566      
NO.66080317 29/09/2566      
NO.66080318 29/9/2566      
NO.66080319   นำส่งใบลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงเอกสารชุดเดิม    
NO.66080320 29/9/2566      
NO.66080321 27/10/2566      
NO.66080322 27/10/2566      
NO.66080323   ยกเลิกบัตร    
NO.66080324 27/10/2566      
NO.66080325 29/09/2566      
NO.66080326 27/10/2566      
NO.66080327 29/09/2566      
NO.66080328   เลขที่ BR256608/00001 ระบุที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/9/2566  
NO.66080329 29/09/2566      
NO.66080330 27/10/2566      
NO.66080331 27/10/2566      
NO.66080332 30/11/2566      
NO.66080333 29/09/2566      
NO.66080334 27/10/2566      
NO.66080335 27/10/2566      
NO.66080336 29/09/2566      
NO.66080337  22/08/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66080338 27/10/2566      
NO.66080339 27/10/2566      
NO.66080340 29/09/2566      
NO.66080341 29/09/2566      
NO.66080342 29/9/2566      
NO.66080343 30/11/2566      
NO.66080344 30/11/2566      
NO.66080345 29/09/2566      
NO.66080346 29/09/2566      
NO.66080347 27/10/2566      
NO.66080347   เลขที่ BI6608376  ใบวางบิล,ใบกำกับภาษี,ใบส่งสินค้าระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (ต้องเป็นบจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/9/2566  
NO.66080347   เลขที่ BI6608376  ใบวางบิล,ใบกำกับภาษี,ใบส่งสินค้าระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (ต้องเป็นบจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/9/2566  
NO.66080348 30/11/2566      
NO.66080349 27/10/2566      
NO.66080350 29/09/2566      
NO.66080351 27/10/2566      
NO.66080352 27/10/2566      
NO.66080352   เลขที่ 2308INVBK0316  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข   
NO.66080353 27/10/2566      
NO.66080354 30/11/2566      
NO.66080355 29/09/2566      
NO.66080356 27/10/2566      
NO.66080357 29/09/2566 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.66080358 30/11/2566      
NO.66080359 27/10/2566      
NO.66080360 27/10/2566      
NO.66080361 27/10/2566      
NO.66080362 27/10/2566      
NO.66080363 27/10/2566      
NO.66080364 27/10/2566      
NO.66080365 27/10/2566      
NO.66080366 27/10/2566      
NO.66080367 29/09/2566      
NO.66080368 29/09/2566      
NO.66080369   เลขที่ INV66054436,55082,57075,57194,1858  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/9/2566  
NO.66080370 27/10/2566      
NO.66080371 27/10/2566      
NO.66080372 29/09/2566      
NO.66080373 30/11/2566      
NO.66080374 27/10/2566      
NO.66080375 27/10/2566      
NO.66080376 27/10/2566      
NO.66080377 29/09/2566      
NO.66080378 27/10/2566      
NO.66080379 30/11/2566      
NO.66080380 29/9/2566      
NO.66080380   เลขที่ IN_GEN/230012065 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากการจัดส่ง/การรับสินค้ายังไม่เรียบร้อย มีปัญหาเรื่องของ Spac สินค้า ทางจัดซื้อจึงขอยกเลิกวางบิล แจ้งเซลส์ให้ทราบ 25/8/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/8/2566  
NO.66080381 29/09/2566      
NO.66080382   เลขที่ NI22-08-PB1  ใบแจ้งหนี้ไม่มีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนาม นำเอกสารกลับไปแก้ไข 12/9/2566