รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 3 พฤศจิกายน 2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64110001 14/01/2565      
NO.64110002 14/1/2565      
NO.64110003 14/01/2565      
NO.64110004 10/12/2564      
NO.64110005 10/12/2564      
NO.64110006 10/12/2564      
NO.64110007 11/2/2565      
NO.64110008 10/12/2564      
NO.64110009 14/1/2565      
NO.64110010 10/12/2564      
NO.64110011 14/01/2565      
NO.64110012   1/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110013 14/01/2565 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.64110014 14/01/2565      
NO.64110015 10/12/2564      
NO.64110016   1/11/2564  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110017 24/12/2564      
NO.64110018 14/01/2565      
NO.64110019 10/12/2564      
NO.64110020 14/01/2565      
NO.64110021 10/12/2564      
NO.64110022 10/12/2564      
NO.64110023 24/12/2564      
NO.64110024 14/01/2565      
NO.64110025 14/01/2565      
NO.64110026 10/12/2564      
NO.64110027 14/01/2565      
NO.64110028 10/12/2564 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.64110029 10/12/2564      
NO.64110030 10/12/2564      
NO.64110031 14/01/2565      
NO.64110032 10/12/2564      
NO.64110033 10/12/2564      
NO.64110034 14/01/2565      
NO.64110035 24/12/2564      
NO.64110036 10/12/2564      
NO.64110037 11/2/2565      
NO.64110038 11/2/2565      
NO.64110039 11/02/2565      
NO.64110040 10/12/2564      
NO.64110041 10/12/2564      
NO.64110042 14/1/2565 เลขที่ TIV64101914  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 9/11/64  
NO.64110043 24/12/2564      
NO.64110044 10/12/2564      
NO.64110045 14/01/2565      
NO.64110046   ยกเลิกกดผิดบริษัท    
NO.64110047 14/1/2565      
NO.64110048 14/1/2565      
NO.64110049 2/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110050 11/02/2565      
NO.64110051 10/12/2564      
NO.64110052 11/02/2565      
NO.64110053 10/12/2564      
NO.64110054   เลขที่ BI64110212  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 17/11/64  
NO.64110055 24/12/2564      
NO.64110056 14/01/2565      
NO.64110057 10/12/2564      
NO.64110058 11/02/2565      
NO.64110059 14/01/2565      
NO.64110060 14/01/2565      
NO.64110061   เลขที่ 564324  ยกเลิกวางบิลซ้ำ วันที่ 12/10/64 เลขที่บัตร NO.64100218 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/1/65  
NO.64110062 10/12/2564      
NO.64110063 10/12/2564      
NO.64110064 2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110065 26/11/2564      
NO.64110066 2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110067 2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110068 2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110069 2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110070 2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110071   2/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110072 14/1/2565      
NO.64110073 24/12/2564      
NO.64110074 14/01/2565      
NO.64110075 11/02/2565      
NO.64110076 14/01/2565      
NO.64110077 10/12/2564      
NO.64110078 24/12/2564      
NO.64110079 10/12/2564      
NO.64110080 10/12/2564      
NO.64110081 11/2/2565      
NO.64110082 14/01/2565 เลขที่ BL64110056  ใบส่งสินค้าห้ามแก้ไขวันที่ออกเอกสาร นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/12/64  
NO.64110083   เลขที่ NCC640044  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล แก้ไขวางบิลใหม่ 24/11/64  
NO.64110084 24/12/2564      
NO.64110085 14/01/2565      
NO.64110086 3/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110087 14/01/2565      
NO.64110088 14/1/2565      
NO.64110089 14/01/2565      
NO.64110090 10/12/2564      
NO.64110091 10/12/2564      
NO.64110092 10/12/2564      
NO.64110093 14/1/2565      
NO.64110094 10/12/2564      
NO.64110095 14/01/2565      
NO.64110096 14/1/2565      
NO.64110097 10/12/2564      
NO.64110098 10/12/2564      
NO.64110099 14/01/2565      
NO.64110100 14/01/2565      
NO.64110101 14/1/2565      
NO.64110102 10/12/2564      
NO.64110103 11/2/2565      
NO.64110104 14/1/2565      
NO.64110105 10/12/2564 เลขที่ PR/GC/021-1284  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64110106 14/1/2565      
NO.64110107 14/01/2565 เลขที่ 951490  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณศักดิ์ชายนำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/11/64  
NO.64110108 10/12/2564      
NO.64110109 10/12/2564      
NO.64110110 10/12/2564      
NO.64110111 10/12/2564      
NO.64110112 14/1/2565      
NO.64110113 10/12/2564      
NO.64110114 10/12/2564      
NO.64110115 3/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110116 3/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110117 10/12/2564      
NO.64110118   เลขที่ 6400770  ใบกำกับภาษีเกิน 6 เดือน คุณธนากรนำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 21/12/64  
NO.64110119 11/2/2565      
NO.64110120 26/11/2564      
NO.64110121   เลขที่ BIM6410110  จำนวนเงินในใบกำกับภาษีไม่ชัดเจน นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 22/12/64  
NO.64110122 14/1/2565      
NO.64110123 14/1/2565      
NO.64110124 10/12/2564      
NO.64110125 10/12/2564      
NO.64110126 3/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110127 14/01/2565      
NO.64110128 14/1/2565      
NO.64110129 14/01/2565