รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม  - 9 มีนาคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65030083 10/06/2565      
NO.65030084 13/5/2565      
NO.65030085 8/04/2565      
NO.65030086 8/04/2565      
NO.65030087 8/04/2565      
NO.65030088 13/05/2565      
NO.65030089 25/03/2565      
NO.65030090 13/05/2565      
NO.65030091 8/04/2565      
NO.65030092 13/5/2565      
NO.65030093 13/05/2565      
NO.65030094 8/04/2565      
NO.65030095 29/4/2565      
NO.65030096 8/04/2565      
NO.65030097   เลขที่ NI22-03-PB2 จำนวนเงินไม่ถูกต้อง , ไม่ให้เซ็นต์ชื่อลงเวลาปฏิบัติงานแทนกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/3/65  
NO.65030098 13/05/2565      
NO.65030099 13/5/2565      
NO.65030100 8/04/2565      
NO.65030101 8/4/2565      
NO.65030102 10/6/2565      
NO.65030103 29/04/2565      
NO.65030104 8/04/2565      
NO.65030105 8/4/2565      
NO.65030106   7/03/2565    สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030107 13/5/2565      
NO.65030108 8/4/2565      
NO.65030109 29/04/2565      
NO.65030110 8/04/2565      
NO.65030111 8/04/2565      
NO.65030112 29/04/2565      
NO.65030113 8/04/2565      
NO.65030114 8/04/2565      
NO.65030115 8/04/2565      
NO.65030116 10/6/2565      
NO.65030117 8/04/2565      
NO.65030118 10/6/2565      
NO.65030119 8/04/2565      
NO.65030120 13/5/2565 เลขที่ 0000064622 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/3/65  
    เลขที่ 0000064620 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.65030121 29/04/2565      
NO.65030122 13/5/2565      
NO.65030123 13/5/2565      
NO.65030124 10/06/2565      
NO.65030125 8/04/2565      
NO.65030126 13/05/2565      
NO.65030127 10/6/2565      
NO.65030128 8/04/2565      
NO.65030129 8/04/2565      
NO.65030130 13/5/2565      
NO.65030131 8/4/2565      
NO.65030132 13/5/2565      
NO.65030133 13/05/2565      
NO.65030134 13/05/2565      
NO.65030135 29/04/2565      
NO.65030136 8/04/2565      
NO.65030137 13/5/2565      
NO.65030138 10/06/2565      
NO.65030139 13/5/2565 เลขที่ SA650221078  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/65  
NO.65030139   เลขที่ SA650224050 ใบกำกับภาษีใช้ปากกาเขียนย้ำตัวหนังสือไม่ชัดเจนไม่ได้    
NO.65030140 8/04/2565      
NO.65030141   เลขที่ BL2022030006 ใบส่งสินค้าชั่วคราวระบุปีพ.ศ.ไม่ถูกต้อง (DL 22-02002) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/4/65  
NO.65030142 8/04/2565      
NO.65030143 8/4/2565      
NO.65030144 8/04/2565      
NO.65030145 8/04/2565      
NO.65030146   เลขที่ IN00317,IN00319  ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้,ใบลงเวลาปฏิบัติงาน,ใบแจ้งหนี้ต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/4/65  
NO.65030147 10/6/2565 เลขที่ 112220122  สัญญาเช่าเครื่องมือ ระบุระยะเวลาไม่ถูกต้อง ระยะเวลา 6 เดือน  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/3/65  
NO.65030148 8/4/2565      
NO.65030149 13/5/2565 เลขที่ C1236503/000019  ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
    เลขที่ C1236503/000026 ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
    เลขที่ C1236503/000025  ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
    เลขที่ C1236503/000024 ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
    เลขที่ C1236503/000023 ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
    เลขที่ C1236503/000022 ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
    เลขที่ C1236503/000021 ใบกำกับภาษีชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
NO.65030150 8/04/2565      
NO.65030151 13/05/2565      
NO.65030152 13/05/2565      
NO.65030153 8/04/2565      
NO.65030154 13/05/2565      
NO.65030155 29/04/2565      
NO.65030156 8/4/2565      
NO.65030157 8/04/2565      
NO.65030158 13/05/2565 เลขที่ 65030077  ยกเลิกเนื่องจากส่งสินค้าผิดไซร์งาน หน้างานแจ้งร้านค้าเอง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/4/65  
NO.65030159 13/5/2565 เลขที่ IV65/0201 ร้านค้าแจ้งยกเลิกเนื่องจากวางบิลซ้ำ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/3/65  
NO.65030160 13/05/2565      
NO.65030161   ยกเลิกบัตร    
NO.65030162 8/04/2565      
NO.65030163 8/04/2565      
NO.65030164 13/05/2565      
NO.65030165 13/05/2565      
NO.65030166 10/06/2565      
NO.65030167 29/04/2565      
NO.65030168 8/04/2565      
NO.65030169 10/6/2565      
NO.65030170   ยกเลิกบัตร    
NO.65030171 8/04/2565      
NO.65030172 8/04/2565      
NO.65030173 8/04/2565      
NO.65030174 8/04/2565      
NO.65030175 10/06/2565      
NO.65030176 29/4/2565      
NO.65030177 8/04/2565      
NO.65030178 10/06/2565      
NO.65030179 13/05/2565      
NO.65030180 8/4/2565      
NO.65030181 13/5/2565      
NO.65030182 8/04/2565      
NO.65030183 8/04/2565      
NO.65030184 13/5/2565      
NO.65030185 13/05/2565      
NO.65030186 13/5/2565      
NO.65030187 8/04/2565      
NO.65030188   9/03/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030189 13/05/2565 เลขที่ 6503086  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/3/65  
NO.65030190 8/04/2565      
NO.65030191 8/04/2565      
NO.65030192   9/03/2565   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030193 8/04/2565      
NO.65030194 13/05/2565      
NO.65030195 10/6/2565      
NO.65030196 29/04/2565      
NO.65030197   ยกเลิกบัตร    
NO.65030198 10/06/2565      
NO.65030199   เลขที่ 211200072  ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/3/65  
NO.65030200 8/04/2565      
NO.65030201   รอจ่ายพร้อมค่าเช่า งวด 1/25    
NO.65030202 29/4/2565      
NO.65030203 8/04/2565      
NO.65030204 8/04/2565      
NO.65030205 13/05/2565 เลขที่ INV22021036  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 25/4/65  
NO.65030206 29/4/2565 เลขที่ 1400637724  ใบกำกับภาษียอดเงินไม่ชัดเจน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/3/65  
NO.65030207 27/5/2565      
NO.65030208 13/05/2565      
NO.65030209 13/05/2565      
NO.65030210   9/03/2565   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257   หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030211 13/05/2565      
NO.65030212 8/04/2565      
NO.65030213 13/05/2565      
NO.65030214 25/03/2565      
NO.65030215 8/04/2565      
NO.65030216 13/05/2565  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า (POPOT20220150) ,ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/3/65  
NO.65030217 8/04/2565      
NO.65030218 13/5/2565      
NO.65030219 8/4/2565      
NO.65030220 8/04/2565 เลขที่ 65030902  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้าในใบส่งสินค้าที่แก้ไขใหม่ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 16/3/65  
NO.65030221 8/04/2565      
NO.65030222 8/04/2565      
NO.65030223 8/04/2565      
NO.65030224 8/04/2565 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 02/15 รายชื่อใบสรุปสถิติการทำงานไม่ตรงกับใบส่งมอบงานและใบลงเวลาทำงาน นำเอกสารกลับไปแก้ไขวางบิลใหม่ 22/3/65  
NO.65030225   ยกเลิกบัตร    
NO.65030226 8/04/2565