รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64110130 10/12/2564      
NO.64110131 14/1/2565      
NO.64110132 10/12/2564      
NO.64110133 10/12/2564      
NO.64110134 10/12/2564      
NO.64110135 10/12/2564      
NO.64110136 10/12/2564      
NO.64110137 14/1/2565      
NO.64110138 10/12/2564      
NO.64110139 10/12/2564      
NO.64110140 10/12/2564      
NO.64110141 24/12/2564      
NO.64110142 24/12/2564      
NO.64110143 14/01/2565      
NO.64110144 10/12/2564      
NO.64110145 14/01/2565      
NO.64110146 28/1/2565      
NO.64110147 24/12/2564      
NO.64110148 10/12/2564      
NO.64110149 14/1/2565      
NO.64110150 10/12/2564      
NO.64110151 14/01/2565      
NO.64110152 14/01/2565      
NO.64110153 10/12/2564      
NO.64110154 10/12/2564      
NO.64110155 10/12/2564      
NO.64110156 10/12/2564      
NO.64110157 10/12/2564      
NO.64110158  8/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110159 10/12/2564      
NO.64110160 10/12/2564 เลขที่ SO6411017  ใบกำกับภาษีระบุขนาดสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 30/11/64  
NO.64110161 11/2/2565      
NO.64110162 11/02/2565      
NO.64110163 10/12/2564      
NO.64110164 10/12/2564 เลขที่ 2100113514  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/12/64  
NO.64110165 11/02/2565      
NO.64110166 14/1/2565 เลขที่ PB640830-0013,PB640907-0008  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไชเอกสารวางบิลใหม่ 24/11/64  
NO.64110167 11/2/2565      
NO.64110168 14/1/2565      
NO.64110169 14/1/2565      
NO.64110170 10/12/2564      
NO.64110171 14/1/2565      
NO.64110172 10/12/2564      
NO.64110173 11/2/2565 เลขที่ 64/11C066  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 7/12/64  
NO.64110174 10/12/2564      
NO.64110175 14/01/2565      
NO.64110176 10/12/2564      
NO.64110177 11/2/2565      
NO.64110178 10/12/2564      
NO.64110179 10/12/2564      
NO.64110180 10/12/2564      
NO.64110181 14/1/2565      
NO.64110182 10/12/2564      
NO.64110183 10/12/2564      
NO.64110184 11/02/2565      
NO.64110185 14/01/2565      
NO.64110186 14/1/2565 เลขที่ SA641004039 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 15/11/64  
NO.64110187 14/01/2565      
NO.64110188 14/1/2565      
NO.64110189 10/12/2564      
NO.64110190 14/1/2565      
NO.64110191 10/12/2564      
NO.64110192 14/01/2565      
NO.64110193 26/11/2564      
NO.64110194 10/12/2564      
NO.64110195 11/2/2565      
NO.64110196 14/1/2565      
NO.64110197 14/1/2565      
NO.64110198 14/1/2565      
NO.64110199 14/01/2565 เลขที่ PB6410-0718  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณสุวิทย์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/11/64  
NO.64110200 10/12/2564      
NO.64110201 10/12/2564      
NO.64110202 14/01/2565      
NO.64110203 14/01/2565      
NO.64110204 11/02/2565      
NO.64110205 10/12/2564      
NO.64110206 14/01/2565      
NO.64110207 10/12/2564      
NO.64110208 11/2/2565      
NO.64110209 14/1/2565      
NO.64110210 24/12/2564      
NO.64110211   9/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110212 10/12/2564      
NO.64110213 10/12/2564      
NO.64110214 24/12/2564 เลขที่ 6400008570 ,6400008571  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 17/11/64  
NO.64110215 24/12/2564      
NO.64110216 10/12/2564      
NO.64110217   ยกเลิก    
NO.64110218 10/12/2564      
NO.64110219   เลขที่ BI6400530 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 7/12/64  
NO.64110220 11/02/2565      
NO.64110221 14/01/2565      
NO.64110222 11/02/2565      
NO.64110223 14/1/2565      
NO.64110224 10/12/2564      
NO.64110225 10/12/2564      
NO.64110226 14/01/2565      
NO.64110227 14/1/2565      
NO.64110228 14/01/2565      
NO.64110229 10/12/2564      
NO.64110230 10/12/2564      
NO.64110231 10/12/2564      
NO.64110232 14/1/2565      
NO.64110233 14/01/2565 เลขที่ BI6411134 ,BI6411161  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64110234 14/1/2565      
NO.64110235 14/01/2565      
NO.64110236   เลขที่ IC641100114  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64110237 14/01/2565      
NO.64110238 24/12/2564      
NO.64110239 10/12/2564      
NO.64110240 14/1/2565      
NO.64110241 10/12/2564      
NO.64110242 14/1/2565      
NO.64110243 11/2/2565      
NO.64110244 10/12/2564      
NO.64110245 10/12/2564      
NO.64110246 14/01/2565      
NO.64110247 14/01/2565      
NO.64110248 10/12/2564      
NO.64110249 10/12/2564 เลขที่ AC2021-176  ใบแจ้งหนี้ระบุข้อความไม่ถูกต้อง แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 23/11/64  
NO.64110250 10/12/2564      
NO.64110251 14/01/2565 เลขที่ DB64-003441  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำใบลดหนี้มาเพิ่มวางบิลใหม่ 17/11/64  
NO.64110252   เลขที่ 2100451  1.ไม่แจกแจงรายละเอียดรายการที่ 4 ในใบกำกับภาษี คุณอภิชัย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/12/64  
NO.64110252   2. แก้ไขใบกำกับภาษีให้เรียบร้อยให้คุณขวัญชัยเซ็นต์รับ    
NO.64110252   3. ให้ร้านค้าเซ็นต์ผู้ส่ง แล้วค่อยวางบิลใหม่    
NO.64110253 14/01/2565      
NO.64110254 10/12/2564      
NO.64110255 14/1/2565      
NO.64110256 24/12/2564      
NO.64110257 10/12/2564      
NO.64110258   เลขที่ 64110288  ใบกำกับภาษีรายการสินค้าไม่ตรงกับใบส่งสินค้าแก้ไขแล้วให้สโตร์เซ็นต์รับสินค้าใหม่ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/11/64  
NO.64110259 14/01/2565      
NO.64110260 10/12/2564      
NO.64110261 10/12/2564      
NO.64110262 14/01/2565      
NO.64110263 24/12/2564      
NO.64110264 10/12/2564      
NO.64110265 14/1/2565 เลขที่ VB-6411-176  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/11/64  
NO.64110266 26/11/2564      
NO.64110267 10/12/2564      
NO.64110268   เลขที่ ING202110-3  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/12/64  
NO.64110269 14/01/2565 เลขที่ 9130077531  ไม่มีลายเซ็นต์พนักงานขับรถ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64110270 10/12/2564      
NO.64110271 10/12/2564      
NO.64110272 10/12/2564      
NO.64110273 10/12/2564      
NO.64110274 10/12/2564      
NO.64110275   เลขที่ 77211027060 ,77210929001  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 22/11/64  
NO.64110276 11/2/2565