รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม  - 16 มีนาคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65030227 27/5/2565      
NO.65030228 29/04/2565      
NO.65030229 29/04/2565      
NO.65030230 29/04/2565      
NO.65030231 29/04/2565      
NO.65030232 27/05/2565      
NO.65030233 27/5/2565      
NO.65030234   14/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030235 29/04/2565      
NO.65030236 29/04/2565      
NO.65030237 8/04/2565      
NO.65030238 8/04/2565      
NO.65030239 29/4/2565      
NO.65030240 29/04/2565      
NO.65030241 13/05/2565      
NO.65030242  14/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030243 27/05/2565      
NO.65030244   14/03/2565   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030245 13/05/2565      
NO.65030246 13/05/2565 เลขที่ 002/0051  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/3/65  
NO.65030246   เลขที่ 028/2022  ใบส่งสินค้าต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/65  
NO.65030247 29/4/2565      
NO.65030248 13/05/2565      
NO.65030249 27/05/2565      
NO.65030250 29/04/2565      
NO.65030251 29/04/2565      
NO.65030252 13/05/2565      
NO.65030253   14/03/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030254   เลขที่ 6503-00014  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/4/65  
NO.65030255 27/05/2565 เลขที่ 6503-0074  หน่วยนับสินค้าใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้ายอดไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/3/65  
NO.65030256 29/04/2565      
NO.65030257 24/6/2565      
NO.65030258 29/04/2565      
NO.65030259 13/5/2565 เลขที่ 6501-042,6501-027,6501-009-011  ใบแจ้งหนี้ไม่ให้ระบุรายละเอียดปี 2564 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/3/65  
NO.65030260 27/05/2565      
NO.65030261 24/06/2565      
NO.65030262 24/06/2565      
NO.65030263 27/05/2565      
NO.65030264 27/05/2565      
NO.65030265  15/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030266 27/05/2565      
NO.65030267 29/04/2565      
NO.65030268 27/5/2565      
NO.65030269 27/5/2565      
NO.65030270 29/04/2565      
NO.65030271 27/5/2565      
NO.65030272 24/06/2565      
NO.65030273  15/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030274 13/5/2565      
NO.65030275   15/03/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030276 27/05/2565      
NO.65030277 29/4/2565      
NO.65030278 8/4/2565      
NO.65030279 29/04/2565      
NO.65030280 27/05/2565      
NO.65030281 29/04/2565      
NO.65030282 29/04/2565      
NO.65030283 29/04/2565      
NO.65030284 27/5/2565      
NO.65030285 29/4/2565      
NO.65030286 29/04/2565      
NO.65030287 8/04/2565      
NO.65030288 29/04/2565      
NO.65030289 13/5/2565      
NO.65030290 24/06/2565 เลขที่ 6500002337 ,6500002338  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/3/65  
NO.65030291 29/04/2565      
NO.65030292 27/05/2565      
NO.65030293 27/05/2565      
NO.65030294 27/05/2565      
NO.65030295 29/04/2565      
NO.65030296 27/05/2565      
NO.65030297 27/05/2565      
NO.65030298 27/5/2565 เลขที่ 016/65  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/3/65  
NO.65030299 24/6/2565      
NO.65030300 27/5/2565      
NO.65030301 27/5/2565      
NO.65030302 27/05/2565      
NO.65030303 29/04/2565      
NO.65030304 27/05/2565      
NO.65030305 27/5/2565      
NO.65030306 29/4/2565      
NO.65030307 27/05/2565      
NO.65030308 29/04/2565      
NO.65030309 29/04/2565      
NO.65030310 29/04/2565      
NO.65030311 27/05/2565      
NO.65030312 27/05/2565      
NO.65030313 29/4/2565      
NO.65030314 27/05/2565 เลขที่ BR6503/0387  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ - ผู้ส่งสินค้า  คุณอันลัส  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/3/65  
NO.65030315 13/05/2565      
NO.65030316 27/5/2565      
NO.65030317 24/06/2565      
NO.65030318 27/05/2565      
NO.65030319   เลขที่ IV65020055 ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่เลขบัตรเดิม ตรวจสอบวันรับเช็ควันที่ 23/3/65  
NO.65030320 27/5/2565      
NO.65030321 24/06/2565      
NO.65030322 13/05/2565      
NO.65030323 29/04/2565      
NO.65030324 24/6/2565      
NO.65030325 24/6/2565      
NO.65030326 8/04/2565      
NO.65030327 29/04/2565      
NO.65030328 29/04/2565      
NO.65030329   16/03/2565   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณ นุ้ย 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030330    16/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030331 13/05/2565      
NO.65030332 13/05/2565 เลขที่ 8122051431 ,8122051642 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/4/65  
NO.65030333 29/4/2565 เลขที่ IV65/1822  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า    
NO.65030334 29/04/2565      
NO.65030335 29/04/2565      
NO.65030336 8/04/2565 เลขที่ 2565/002  ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้  แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่เลขบัตรเดิม ตรวจสอบวันรับเช็ควันที่ 21/3/65