รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  11 กันยายน 2566 - 13 กันยายน 2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
วันครบกำหนดชำระ 28/12/2566  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/12/2566    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 28/12/2566  ต่างธนาคาร เงินเข้า 2/1/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  28/12/2566
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66090098 27/10/2566      
NO.66090099 30/11/2566      
NO.66090100   ยกเลิกบัตร    
NO.66090101 30/11/2566      
NO.66090102 27/10/2566      
NO.66090103 28/12/2566      
NO.66090104 27/10/2566      
NO.66090105 30/11/2566      
NO.66090106 27/10/2566      
NO.66090107   ยกเลิกบัตร    
NO.66090108 30/11/2566      
NO.66090108   เลขที่ IV6609036  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/9/2566  
NO.66090109 30/11/2566      
NO.66090110 27/10/2566      
NO.66090111 27/10/2566      
NO.66090112 30/11/2566      
NO.66090113 28/12/2566      
NO.66090114 30/11/2566      
NO.66090115 30/11/2566      
NO.66090116 30/11/2566      
NO.66090117 30/11/2566      
NO.66090118 30/11/2566      
NO.66090119 30/11/2566      
NO.66090120 27/10/2566      
NO.66090121 27/10/2566      
NO.66090122 27/10/2566      
NO.66090123 30/11/2566      
NO.66090124 30/11/2566      
NO.66090125 30/11/2566      
NO.66090126   เลขที่ 202309003  ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/9/2566  
NO.66090127 30/11/2566      
NO.66090128 27/10/2566      
NO.66090129 28/12/2566      
NO.66090130 30/11/2566      
NO.66090131 30/11/2566      
NO.66090132 27/10/2566      
NO.66090133 27/10/2566      
NO.66090133   เลขที่ WOSLY23080016  ใบแจ้งหนี้ระบุจำนวนเที่ยววิ่งรถไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/10/2566  
NO.66090134 27/10/2566      
NO.66090135 27/10/2566      
NO.66090136 27/10/2566      
NO.66090137 30/11/2566      
NO.66090138 27/10/2566      
NO.66090139 30/11/2566      
NO.66090139   เลขที่ BL66090525  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66090139   เลขที่ BL66090654  แนบใบสั่งซื้อสินค้ามาไม่ตรงกับชุดเอกสาร นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66090140 30/11/2566      
NO.66090141 28/12/2566      
NO.66090142 30/11/2566      
NO.66090143 28/12/2566      
NO.66090144 27/10/2566      
NO.66090145 27/10/2566      
NO.66090146 27/10/2566      
NO.66090147 30/11/2566      
NO.66090148   ยกเลิกบัตร    
NO.66090149 30/11/2566      
NO.66090150 27/10/2566      
NO.66090151 27/10/2566      
NO.66090152 30/11/2566      
NO.66090153 27/10/2566      
NO.66090154 27/10/2566      
NO.66090155 27/10/2566      
NO.66090156 27/10/2566      
NO.66090157 30/11/2566      
NO.66090158 30/11/2566      
NO.66090159 27/10/2566      
NO.66090160 28/12/2566      
NO.66090161 27/10/2566      
NO.66090162 30/11/2566      
NO.66090163 30/11/2566      
NO.66090164 27/10/2566      
NO.66090165 28/12/2566      
NO.66090166 27/10/2566      
NO.66090167 27/10/2566      
NO.66090168 27/10/2566      
NO.66090169 27/10/2566      
NO.66090169 27/10/2566      
NO.66090170 30/11/2566      
NO.66090171 27/10/2566      
NO.66090172   เลขที่ KF-6608-1256,1345,1097,1255  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า (ต้องระบุชื่อผู้ส่งสินค้า) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66090173 30/11/2566      
NO.66090173   เลขที่ KF-6608-0814  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66090174 27/10/2566      
NO.66090175 30/11/2566      
NO.66090176 30/11/2566      
NO.66090177 27/10/2566      
NO.66090178 30/11/2566      
NO.66090179 27/10/2566      
NO.66090180 30/11/2566      
NO.66090181 28/12/2566      
NO.66090182 30/11/2566      
NO.66090183 30/11/2566      
NO.66090183   เลขที่ 440502  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/10/2566  
NO.66090184 27/10/2566      
NO.66090185 27/10/2566      
NO.66090186 27/10/2566      
NO.66090187 28/12/2566      
NO.66090188 30/11/2566      
NO.66090188   เลขที่ 2308INVBK0617  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/11/2566  
NO.66090189 28/12/2566      
NO.66090190 30/11/2566      
NO.66090191 27/10/2566      
NO.66090192 28/12/2566      
NO.66090193 27/10/2566      
NO.66090194   13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090195   13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090196 30/11/2566      
NO.66090197   13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090198 30/11/2566      
NO.66090198   เลขที่ 23DO-014873 ,014874  ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  22/11/2023  
NO.66090199 30/11/2566      
NO.66090200 27/10/2566      
NO.66090201 30/11/2566      
NO.66090202 27/10/2566      
NO.66090202   เลขที่ 278569  ใบจดมิเตอร์ระบุยอดไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/10/2566  
NO.66090203 28/12/2566      
NO.66090204 30/11/2566      
NO.66090204   เลขที่ PB660905-0003  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/11/2566  
NO.66090205 27/10/2566      
NO.66090206 30/11/2566      
NO.66090207 30/11/2566      
NO.66090208 27/10/2566      
NO.66090209   เงินประกันผลงาน  บัตรประชาชนหมดอายุ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/10/2566  
NO.66090210   เงินประกันผลงาน ยังไม่ครบกำหนดจ่ายคืน นำเอกสารกลับไปแก้ไข  2/10/2566  
NO.66090211 13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090212   13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090213  13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090214   เงินประกันผลงาน  บัตรประชาชนหมดอายุ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/10/2566  
NO.66090215 28/12/2566      
NO.66090216 30/11/2566      
NO.66090217 30/11/2566      
NO.66090218 27/10/2566      
NO.66090219 27/10/2566      
NO.66090220   ยกเลิกบัตร    
NO.66090221  13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090222  13/09/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090223 27/10/2566      
NO.66090224 30/11/2566      
NO.66090225   เลขที่ T66-09/050  ใบกำกับภาษีระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง , ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/9/2566  
NO.66090226 30/11/2566      
NO.66090227   ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับเหมาที่ใบแจ้งหนี้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/9/2566  
NO.66090228 27/10/2566      
NO.66090229 30/11/2566      
NO.66090230 30/11/2566      
NO.66090230   เลขที่ 9412004988  ใบลดหนี้ต้องออกเดือนปัจจุบันที่มาวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/9/2566  
NO.66090231 30/11/2566      
NO.66090232 27/10/2566      
NO.66090233 27/10/2566