รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม  - 23 มีนาคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65030319 29/04/2565      
NO.65030333 29/4/2565      
NO.65030336 8/04/2565      
NO.65030337 8/04/2565      
NO.65030338 29/04/2565      
NO.65030339 27/5/2565 เลขที่ TIV65030103 ,TIV65031023 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/3/65  
NO.65030340 29/4/2565      
NO.65030341 29/04/2565      
NO.65030342 29/4/2565      
NO.65030343 27/05/2565      
NO.65030344 29/04/2565      
NO.65030345 27/05/2565      
NO.65030346 29/04/2565      
NO.65030347 29/04/2565      
NO.65030348 27/05/2565      
NO.65030349 13/5/2565      
NO.65030350 29/04/2565      
NO.65030351 29/04/2565      
NO.65030352 29/4/2565      
NO.65030353 29/4/2565 เลขที่ 6503-046 ,6503-045  ใบแจ้งหนี้ต้องแยกแผนก นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/5/65  
NO.65030354 29/4/2565      
NO.65030355   21/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239   หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030356 29/04/2565      
NO.65030357 27/5/2565      
NO.65030358 27/5/2565 เลขที่ IV-2202017  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/65  
NO.65030359   เลขที่ K6503010  จำนวนสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/3/65  
NO.65030360 29/4/2565      
NO.65030361 29/04/2565      
NO.65030362 24/06/2565      
NO.65030363 27/05/2565      
NO.65030364 13/5/2565      
NO.65030365 29/04/2565      
NO.65030366   เลขที่ INV202203001218  ที่อยู่บมจ.พรีบิลท์ไม่ถูกต้อง ,ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/65  
NO.65030367 27/05/2565      
NO.65030368 24/6/2565      
NO.65030369 27/05/2565      
NO.65030370 24/6/2565      
NO.65030371 24/6/2565      
NO.65030372 27/5/2565      
NO.65030373 29/04/2565      
NO.65030374 29/04/2565 เลขที่ 254-3/2565 ใบลงเวลาระบุเวลาไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/4/65  
NO.65030375 27/5/2565      
NO.65030376 24/06/2565      
NO.65030377   29/04/2565      
NO.65030378 27/5/2565      
NO.65030379 29/04/2565      
NO.65030380   เลขที่ 0073/2565  จำนวนเงินใบวางบิลกับใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกัน ,ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข วางบิลใหม่ 30/3/65  
NO.65030381 29/04/2565      
NO.65030382 29/04/2565      
NO.65030383 29/04/2565      
NO.65030384 27/5/2565      
NO.65030385 27/05/2565      
NO.65030386 29/04/2565      
NO.65030387 27/5/2565      
NO.65030388 27/05/2565      
NO.65030389 13/05/2565      
NO.65030390 13/05/2565      
NO.65030391 27/05/2565      
NO.65030392 29/4/2565      
NO.65030393 29/04/2565      
NO.65030394 27/5/2565      
NO.65030395 27/05/2565      
NO.65030396 24/6/2565      
NO.65030397 27/05/2565      
NO.65030398   เลขที่ 22030359  หน้างานแจ้งยกเลิกวางบิล ให้ร้านค้าติดต่อหน้างาน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/4/65  
NO.65030399 13/05/2565      
NO.65030400 13/5/2565      
NO.65030401 27/05/2565      
NO.65030402 24/6/2565 เลขที่ 112220167,112220168,112220169 สัญญาระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/65  
NO.65030403 29/04/2565      
NO.65030404 13/5/2565 เลขที่ 8726801  รอจ่ายพร้อม WO0002203008  เนื่องจากวางบิลข้ามงวด    
NO.65030405 29/04/2565      
NO.65030406 29/04/2565      
NO.65030407 29/4/2565      
NO.65030408   22/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030409   22/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030410  22/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล  30 วัน    
NO.65030411  22/03/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030412   22/03/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030413 29/04/2565      
NO.65030414 24/06/2565 เลขที่ 6503/267 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า ,65/03C0296 จำนวนเงินไม่ชัดเจน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/4/65  
NO.65030415 27/5/2565      
NO.65030416 24/06/2565      
NO.65030417 27/05/2565      
NO.65030418 24/06/2565      
NO.65030419   เลขที่ 6500002793  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า ,ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/65  
NO.65030420 27/05/2565      
NO.65030421 29/04/2565      
NO.65030422 29/04/2565      
NO.65030423 24/06/2565      
NO.65030424 29/04/2565      
NO.65030425 29/04/2565      
NO.65030426 27/5/2565      
NO.65030427 27/5/2565      
NO.65030428 22/03/2565  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030429   22/03/2565 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030430 29/04/2565      
NO.65030431 27/5/2565      
NO.65030432 29/04/2565      
NO.65030433 29/04/2565      
NO.65030434 29/04/2565 เลขที่ 2200021156  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/4/65  
NO.65030435 27/5/2565      
NO.65030436 29/04/2565      
NO.65030437 27/05/2565      
NO.65030438 27/05/2565      
NO.65030439 27/05/2565      
NO.65030440 27/05/2565      
NO.65030441 29/04/2565      
NO.65030442 27/05/2565      
NO.65030443 27/05/2565      
NO.65030444 27/5/2565      
NO.65030445 24/6/2565      
NO.65030446 29/04/2565      
NO.65030447 29/04/2565 เลขที่ T26298 ,T26299 ,T26288  ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/4/22  
NO.65030448 27/5/2565      
NO.65030449 13/5/2565      
NO.65030450 27/05/2565      
NO.65030451 29/04/2565      
NO.65030452 27/5/2565      
NO.65030453 29/04/2565      
NO.65030454 29/04/2565      
NO.65030455 24/06/2565      
NO.65030456 27/05/2565      
NO.65030457 29/04/2565      
NO.65030458 13/05/2565      
NO.65030459 29/04/2565      
NO.65030460 29/04/2565      
NO.65030461 27/5/2565      
NO.65030462 29/04/2565      
NO.65030463 27/5/2565      
NO.65030464 29/04/2565 เลขที่ IV6502-00038 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/3/65  
NO.65030465 27/05/2565      
NO.65030466 27/5/2565      
NO.65030467 29/04/2565      
NO.65030468 29/04/2565      
NO.65030469 29/04/2565      
NO.65030470 13/05/2565      
NO.65030471 29/04/2565      
NO.65030472 29/04/2565      
NO.65030473 27/05/2565      
NO.65030474 27/5/2565      
NO.65030475 29/04/2565      
NO.65030476 13/5/2565      
NO.65030477 13/05/2565      
NO.65030478 27/05/2565      
NO.65030479 27/05/2565