รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64110292 28/01/2565      
NO.64110389 25/02/2565      
NO.64110390   เลขที่ INV640004575  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/11/64  
NO.64110391 25/02/2565      
NO.64110392 24/12/2564      
NO.64110393 24/12/2564      
NO.64110394 24/12/2564      
NO.64110395 28/01/2565      
NO.64110396 28/01/2565      
NO.64110397 28/01/2565      
NO.64110398 24/12/2564      
NO.64110399 14/1/2565      
NO.64110400 24/12/2564      
NO.64110401 24/12/2564      
NO.64110402 24/12/2564      
NO.64110403 24/12/2564      
NO.64110404 28/01/2565      
NO.64110405 28/1/2565      
NO.64110406 24/12/2564      
NO.64110407 28/01/2565      
NO.64110408 28/1/2565 เลขที่ 64PB-012717  แก้ไขวันที่ใบกำกับภาษี คุณแมว ทราบ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 7/12/64  
NO.64110409 24/12/2564      
NO.64110410 24/12/2564      
NO.64110411 28/01/2565      
NO.64110412 28/1/2565      
NO.64110413 24/12/2564      
NO.64110414 28/01/2565      
NO.64110415 24/12/2564 เลขที่ PB-21110463  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 1/12/64  
NO.64110416 14/01/2565      
NO.64110417 24/12/2564      
NO.64110418 24/12/2564      
NO.64110419 24/12/2564      
NO.64110420 25/02/2565 เลขที่ 7247  ใบแจ้งหนี้ระบุรายละเอียดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 1/12/64  
NO.64110421 14/01/2565      
NO.64110422   เลขที่ 011/029 , 011/020 , 011/019  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า , ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/11/64  
NO.64110423 24/12/2564      
NO.64110424 24/12/2564      
NO.64110425 24/12/2564      
NO.64110426 28/01/2565      
NO.64110427 25/2/2565      
NO.64110428 28/01/2565      
NO.64110429 24/12/2564      
NO.64110430 14/01/2565      
NO.64110431 24/12/2564      
NO.64110432 25/2/2565      
NO.64110433 24/12/2564      
NO.64110434   จำนวนเที่ยวไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/11/64  
NO.64110435 24/12/2564      
NO.64110436 24/12/2564      
NO.64110437 24/12/2564      
NO.64110438 25/2/2565      
NO.64110439 24/12/2564      
NO.64110440 28/1/2565      
NO.64110441 24/12/2564      
NO.64110442 25/2/2565      
NO.64110443 24/12/2564      
NO.64110444 24/12/2564      
NO.64110445 28/1/2565      
NO.64110446 28/1/2565      
NO.64110447 25/2/2565      
NO.64110448 24/12/2564      
NO.64110449 14/1/2565      
NO.64110450 28/01/2565      
NO.64110451 24/12/2564      
NO.64110452 28/1/2565      
NO.64110453 28/1/2565      
NO.64110454 24/12/2564      
NO.64110455 28/1/2565      
NO.64110456   23/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110457 24/12/2564      
NO.64110458 28/1/2565      
NO.64110459 24/12/2564      
NO.64110460 28/01/2565      
NO.64110461   23/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล  30 วัน    
NO.64110462 28/01/2565      
NO.64110463 28/1/2565      
NO.64110464 24/12/2564      
NO.64110465 24/12/2564      
NO.64110466 28/01/2565      
NO.64110467 28/01/2565 เลขที่ 6400011506,11505,11508 ,11504 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า , ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64110467 25/02/2565 เฉพาะเครดิต  90 วัน    
NO.64110468 25/02/2565      
NO.64110469 24/12/2564      
NO.64110470 25/2/2565      
NO.64110471 28/1/2565      
NO.64110472 24/12/2564      
NO.64110473 24/12/2564      
NO.64110474 14/01/2565      
NO.64110475 28/1/2565      
NO.64110476 28/1/2565      
NO.64110477 14/1/2565      
NO.64110478 28/01/2565      
NO.64110479 28/1/2565      
NO.64110480 10/12/2564      
NO.64110481 24/12/2564      
NO.64110482 28/01/2565      
NO.64110483 24/12/2564      
No.64110484 28/01/2565      
No.64110485 24/12/2564      
No.64110486 28/01/2565      
No.64110487 24/12/2564      
NO.64110488 28/01/2565      
NO.64110489 24/12/2564 เลขที่ SBILL2111-1202  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/21  
NO.64110490 28/1/2565 เลขที่ IV64-11-0105  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้    
NO.64110490   เลขที่ IV64-11-0102 , IV64-11-0103 ใบส่งสินค้าแก้ไขวันที่ออกเอกสารไม่ได้    
NO.64110491 24/12/2564      
NO.64110492 24/12/2564      
NO.64110493 24/12/2564      
NO.64110494 28/01/2565      
NO.64110495   เลขที่ INGA202111-1  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 1/12/64  
NO.64110496 24/12/2564      
NO.64110497 28/01/2565      
NO.64110498 28/01/2565      
NO.64110499 24/12/2564      
NO.64110500 28/1/2565      
NO.64110501 28/1/2565      
NO.64110502 24/12/2564      
NO.64110503 28/01/2565      
NO.64110504 28/01/2565      
NO.64110505 24/12/2564      
NO.64110506   เลขที่ IV6411038  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ตรวจรับงาน แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 30/11/64  
NO.64110507 28/01/2565 เลขที่ 150031323,31487,31486,31411,31381,31326 ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 1/12/64  
NO.64110508   ยกเลิกบัตร    
NO.64110509 24/12/2564      
NO.64110510 24/12/2564      
NO.64110511 14/01/2565      
NO.64110512 24/12/2564      
NO.64110513 14/1/2565      
NO.64110514 24/12/2564      
NO.64110515 24/12/2564 เลขที่ BI641015-01 ยอดใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณสาว จัดซื้อ  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/12/64  
NO.64110516 25/02/2565      
NO.64110517 24/12/2564      
NO.64110518   24/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110519   24/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110520  24/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110521   เลขที่ BI64112408  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/12/64  
NO.64110522 24/12/2564      
NO.64110523 24/12/2564 เลขที่ 7401202589  ใบกำกับภาษีเกิน 6 เดือน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/11/64  
NO.64110524 28/01/2565      
NO.64110525 28/1/2565      
NO.64110526 24/12/2564      
NO.64110527 24/12/2564      
NO.64110528 28/01/2565      
NO.64110529 25/2/2565      
NO.64110530 24/12/2564      
NO.64110531 28/01/2565      
NO.64110532 24/12/2564      
NO.64110533 24/12/2564      
NO.64110534   ยกเลิกบัตร    
NO.64110535 28/1/2565      
NO.64110536 14/1/2565      
NO.64110537 24/12/2564      
NO.64110538   24/11/2564   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110539 24/12/2564      
NO.64110540 28/01/2565      
NO.64110541 28/01/2565      
NO.64110542 24/12/2564      
NO.64110543 24/12/2564      
NO.64110544 14/01/2565      
NO.64110545  24/11/2564   โทรสอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณกวาง    
NO.64110546 24/12/2564      
NO.64110547 24/12/2564      
NO.64110548 25/02/2565      
NO.64110549 28/01/2565      
NO.64110550 28/1/2565 เลขที่ IV64-11-0099,IV64-11-0100 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/12/64  
NO.64110551   เลขที่ IV6411005  ไม่มีต้นฉบับใบส่งมอบงาน แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 7/12/64  
NO.64110552 24/12/2564      
NO.64110553 28/1/2565      
NO.64110554  24/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล  30 วัน    
NO.64110555 28/01/2565 เลขที่ BI6411344,6411347,6411355,6411348,6411343 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/11/64  
NO.64110556 24/12/2564      
NO.64110557 28/1/2565 เลขที่ VB-6411-434  ต้นฉบับใบส่งสินค้ากับสำเนาไม่ตรงกัน คุณธีระพล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/12/64  
NO.64110557 25/2/2565 เฉพาะเครดิต  90 วัน    
NO.64110558 24/12/2564 เลขที่ AR211102114  ใบกำกับภาษีระบุชื่อลูกค้าผิดบริษัท แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 30/11/64  
NO.64110559 24/12/2564      
NO.64110560 14/1/2565      
NO.64110561 28/1/2565      
NO.64110562 25/2/2565      
NO.64110563 28/01/2565      
NO.64110564 24/12/2564