รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม  - 30 มีนาคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65030480 15/07/2565      
NO.65030481 15/07/2565      
NO.65030482 10/6/2565      
NO.65030483 13/05/2565      
NO.65030484 13/05/2565      
NO.65030485 13/05/2565      
NO.65030486 10/06/2565      
NO.65030487 13/5/2565      
NO.65030488 10/06/2565      
NO.65030489 13/05/2565      
NO.65030490   28/03/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030491 27/05/2565      
NO.65030492 10/06/2565      
NO.65030493 13/05/2565      
NO.65030494 10/6/2565      
NO.65030494 15/7/2565 เฉพาะไซร์งาน WHIZDOM THE FORESTIAS     
NO.65030495 13/05/2565      
NO.65030496 13/05/2565      
NO.65030497 10/06/2565      
NO.65030498 13/05/2565      
NO.65030499 13/05/2565      
NO.65030500 27/05/2565      
NO.65030501 13/5/2565      
NO.65030502 15/07/2565      
NO.65030503 13/5/2565      
NO.65030504 10/06/2565      
NO.65030505 13/05/2565      
NO.65030506 13/5/2565 เลขที่ 7401242394 ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า,7401239357 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้จดมิเตอร์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/4/65  
NO.65030507 10/6/2565      
NO.65030508 13/5/2565      
NO.65030509 10/6/2565      
NO.65030510  27/5/2565 เลขที่386834  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 6/4/65  
NO.65030511 15/7/2565 เลขที่ SO6503147 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/4/65  
NO.65030512 13/05/2565      
NO.65030513 10/6/2565      
NO.65030514 15/7/2565      
NO.65030515 15/07/2565      
NO.65030516 13/05/2565      
NO.65030517 10/6/2565      
NO.65030518 13/05/2565      
NO.65030519 13/05/2565      
NO.65030520 15/7/2565      
NO.65030521 15/7/2565      
NO.65030522 10/06/2565      
NO.65030523 15/07/2565      
NO.65030524 13/5/2565      
NO.65030525 27/05/2565      
NO.65030526 10/6/2565      
NO.65030527 10/06/2565      
NO.65030528 13/05/2565      
NO.65030529 10/06/2565      
NO.65030530 13/05/2565      
NO.65030531 10/6/2565      
NO.65030532   เลขที่ 650203  ใบกำกับภาษีระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 5/4/65  
NO.65030533 13/05/2565      
NO.65030534 13/05/2565      
NO.65030535 13/05/2565      
NO.65030536 13/05/2565      
NO.65030537 10/06/2565      
NO.65030538 13/05/2565      
NO.65030539 13/05/2565      
NO.65030540 10/6/2565      
NO.65030541 13/05/2565      
NO.65030542 10/06/2565      
NO.65030543 13/05/2565      
NO.65030544 10/6/2565      
NO.65030545 13/05/2565      
NO.65030546 10/06/2565      
NO.65030547   ยกเลิกบัตร    
NO.65030548 10/06/2565      
NO.65030549 13/05/2565      
NO.65030550 27/05/2565      
NO.65030551   ยกเลิกบัตร    
NO.65030552   30/03/2565  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030553   30/03/2565 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65030554 15/7/2565 เลขที่ 2203INVBK0383 แนบสำเนาใบสั่งซื้อสินค้ามาซ้ำ  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/4/65  
NO.65030555 10/6/2565      
NO.65030556 10/6/2565      
NO.65030557 10/06/2565 เลขที่ 116220004672  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/4/65  
NO.65030558 13/05/2565 เลขที่ 6503186 จ่ายพร้อมค่าเช่า เดือน  ม.ค. 27/5/65    
NO.65030559 10/6/2565      
NO.65030560 10/06/2565      
NO.65030561 10/06/2565      
NO.65030562 13/05/2565      
NO.65030563 10/06/2565      
NO.65030564 10/06/2565      
NO.65030565 10/06/2565      
NO.65030566 27/05/2565      
NO.65030567 13/05/2565      
NO.65030568 10/06/2565      
NO.65030569   ยกเลิกบัตร    
NO.65030570   บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 5/4/65  
NO.65030571 13/05/2565      
NO.65030572 10/06/2565      
NO.65030573 13/05/2565      
NO.65030574 13/05/2565      
NO.65030575 15/07/2565      
NO.65030576 10/06/2565      
NO.65030577 10/06/2565      
NO.65030578 13/05/2565      
NO.65030580 24/6/2565      
NO.65030581 10/06/2565      
NO.65030582 24/6/2565 เลขที่ 1400640667  ใบกำกับภาษีระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/4/65  
NO.65030583 27/05/2565 เลขที่ 1400640555  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/4/65  
NO.65030584 10/06/2565      
NO.65030585 10/6/2565 เลขที่ VB-6503-328  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 6/4/65  
NO.65030585 15/7/2565 เฉพาะไซร์งาน WHIZDOM THE FORESTIAS     
NO.65030586 10/6/2565      
NO.65030587 27/05/2565      
NO.65030588 29/04/2565      
NO.65030589 10/6/2565      
NO.65030590 10/06/2565      
NO.65030591 15/07/2565      
NO.65030592 10/06/2565      
NO.65030593 13/5/2565      
NO.65030594 13/05/2565      
NO.65030595 27/5/2565      
NO.65030596 27/5/2565      
NO.65030597 15/7/2565      
NO.65030598 10/6/2565      
NO.65030599 27/05/2565      
NO.65030600 15/7/2565