รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  25 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
วันครบกำหนดชำระ 28/12/2566  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/12/2566    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 28/12/2566  ต่างธนาคาร เงินเข้า 2/1/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  28/12/2566
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66090374 27/10/2023      
NO.66090375   25/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090376  25/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090377 27/10/2023      
NO.66090378 27/10/2566      
NO.66090379 27/10/2023      
NO.66090380 30/11/2566      
NO.66090381 30/11/2023      
NO.66090382   เลขที่ IV66/08/015 ใบกำกับภาษีตัวเลขไม่ชัดเจน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/10/2566  
NO.66090383 27/10/2023      
NO.66090384 27/10/2023      
NO.66090385 27/10/2023      
NO.66090386 27/10/2023      
NO.66090387 30/11/2566      
NO.66090387   เลขที่ BI-0000166567  หน้างานแจ้งยกเลิกวางบิล คุณณัฐแจ้งร้านค้าแล้ว 2/10/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 3/10/2566  
NO.66090388 30/11/2023      
NO.66090388   เลขที่ SBL-660911-004  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/10/2566  
NO.66090389 27/10/2023      
NO.66090390 27/10/2023      
NO.66090391 27/10/2023      
NO.66090392 30/11/2023      
NO.66090393 27/10/2023      
NO.66090394 27/10/2023      
NO.66090394   เลขที่ IV2308005 ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้ , เลขที่ IV2309011 แก้ไข IV2308005 แล้วนำมาวางบิลพร้อมกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/10/2566  
NO.66090395 30/11/2566      
NO.66090396 28/12/2023      
NO.66090397 27/10/2023      
NO.66090398 30/11/2566      
NO.66090399 30/11/2023      
NO.66090400 27/10/2566      
NO.66090401 27/10/2023      
NO.66090402 30/11/2023      
NO.66090403 27/10/2023      
NO.66090404 30/11/2023      
NO.66090405 30/11/2023      
NO.66090406 28/12/2566      
NO.66090407 27/10/2566      
NO.66090408 27/10/2023      
NO.66090409 27/10/2023      
NO.66090410 27/10/2023      
NO.66090411 30/11/2023      
NO.66090412 27/10/2023      
NO.66090413 27/10/2023      
NO.66090414   เลขที่ PB66095410 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้าติดต่อจัดซื้อนำสำเนาใบสั่งซื้อชุดแก้ไขมาวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/10/2566  
NO.66090415 30/11/2023      
NO.66090416 30/11/2023      
NO.66090417 28/12/2023      
NO.66090418 30/11/2566      
NO.66090419 28/12/2023      
NO.66090420 30/11/2023      
NO.66090421 30/11/2023      
NO.66090422 30/11/2566      
NO.66090423 27/10/2023      
NO.66090424 27/10/2566      
NO.66090425 27/10/2023      
NO.66090426 28/12/2023      
NO.66090427 30/11/2023      
NO.66090428 30/11/2023      
NO.66090429 30/11/2023      
NO.66090430 27/10/2023      
NO.66090431 30/11/2023      
NO.66090431   เลขที่ BI0199178  ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/10/2566  
NO.66090432 30/11/2566      
NO.66090433 30/11/2566      
NO.66090434 30/11/2023      
NO.66090435 28/12/2566      
NO.66090435   เลขที่ IVR6009-00019,IVR6009-00020,IVR6009-00021  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 3/10/2566  
NO.66090436 30/11/2566      
NO.66090436   เลขที่ IV6009-00023,IV6009-00024  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 3/10/2566  
NO.66090437 27/10/2023      
NO.66090438 27/10/2023      
NO.66090439 30/11/2023      
NO.66090439   เลขที่ 6609/08399   จัดซื้อ (คุณปลาหมึก) แจ้งยกเลิกวางบิล 3/10/2566 เนื่องจากมีการเปลี่ยนบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 3/10/2566  
NO.66090440 27/10/2023      
NO.66090441 26/9/2023      
NO.66090442 30/11/2023      
NO.66090443 27/10/2023      
NO.66090443   เลขที่ BI6609014 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 3/11/2566  
NO.66090444 27/10/2023      
NO.66090445 27/10/2023      
NO.66090446 27/10/2023      
NO.66090447 27/10/2023      
NO.66090448 27/10/2023      
NO.66090449 30/11/2023      
NO.66090450 27/10/2023      
NO.66090451 27/10/2023      
NO.66090452 30/11/2023      
NO.66090453 27/10/2023      
NO.66090454 30/11/2566      
NO.66090455 27/10/2023      
NO.66090456   เลขที่  BR256609007  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 12/12/2566  
NO.66090457  27/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090458 30/11/2566      
NO.66090459 27/10/2023      
NO.66090460 27/10/2566      
NO.66090461 30/11/2566      
NO.66090462 30/11/2566      
NO.66090463 27/10/2023      
NO.66090464 30/11/2023      
NO.66090465 30/11/2023      
NO.66090466 30/11/2023      
NO.66090467 28/12/2566      
NO.66090468 30/11/2566      
NO.66090469 27/10/2023      
NO.66090470 30/11/2566      
NO.66090471 27/10/2566      
NO.66090472 27/10/2023      
NO.66090473 27/10/2023      
NO.66090474 27/10/2566      
NO.66090475 28/12/2566      
NO.66090476 30/11/2023      
NO.66090477 30/11/2566      
NO.66090478 30/11/2023      
NO.66090478   เลขที่ 964305 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ , ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  10/10/2566  
NO.66090478   เลขที่ 964306 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ , ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  10/10/2566  
NO.66090478   เลขที่ 964372   ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  10/10/2566  
NO.66090479 27/10/2023      
NO.66090480   เลขที่ 61A660906002  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/10/2566  
NO.66090481 30/11/2566      
NO.66090482 30/11/2566      
NO.66090483 28/12/2023      
NO.66090484 30/11/2023      
NO.66090485 30/11/2023      
NO.66090486 30/11/2566      
NO.66090487 30/11/2566      
NO.66090488 30/11/2023      
NO.66090489 30/11/2023      
NO.66090490 30/11/2023      
NO.66090491 30/11/2566      
NO.66090492 30/11/2566      
NO.66090493 27/10/2023      
NO.66090494 28/12/2023      
NO.66090495 27/10/2023      
NO.66090496   27/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090497   27/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090498 30/11/2023      
NO.66090498   เลขที่ 9020350582  จัดซื้อ (คุณปลาหมึก) แจ้งยกเลิกวางบิล 4/10/2566 เนื่องจากหน้างานไม่ได้รับใบส่งสินค้าจากร้านค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 25/10/2566  
NO.66090499 30/11/2023      
NO.66090500   ยกเลิกบัตร    
NO.66090501 28/12/2023      
NO.66090502 27/10/2023      
NO.66090503 27/10/2023      
NO.66090504 27/10/2023      
NO.66090505 27/10/2023      
NO.66090506 30/11/2023      
NO.66090507 27/10/2023      
NO.66090508 30/11/2566      
NO.66090509 28/12/2023      
NO.66090510 30/11/2566      
NO.66090511 30/11/2023      
NO.66090512 27/10/2023      
NO.66090512   เลขที่ 672827,679741,674685,681558  ใบกำกับภาษีระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์) นำเอกสารกลับไปแก้ไข  20/11/2566  
NO.66090513   27/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090514  27/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล  30 วัน    
NO.66090515   27/9/2023 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66090516   เลขที่ 23090132  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/10/2566  
NO.66090517 30/11/2566      
NO.66090518 30/11/2566      
NO.66090519 28/12/2023      
NO.66090520 30/11/2023      
NO.66090521 27/10/2023      
NO.66090522 28/12/2566      
NO.66090523 30/11/2566      
NO.66090524 27/10/2566      
NO.66090525 27/10/2023      
NO.66090526 27/10/2566      
NO.66090527 30/11/2023      
NO.66090528 30/11/2023      
NO.66090529 28/12/2566      
NO.66090530 30/11/2023      
NO.66090531   ยกเลิกบัตร    
NO.66090532 30/11/2023      
NO.66090533 27/10/2023