รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 6 เมษายน  2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65030532 13/05/2565      
NO.65030570   5/04/2565 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040001 10/6/2565      
NO.65040002 10/6/2565      
NO.65040003 10/06/2565      
NO.65040004 15/07/2565      
NO.65040005 13/05/2565      
NO.65040006 10/6/2565      
NO.65040007 15/7/2565      
NO.65040008 10/6/2565      
NO.65040009 27/05/2565      
NO.65040010 15/07/2565      
NO.65040011 10/06/2565      
NO.65040012 13/05/2565      
NO.65040013 27/05/2565      
NO.65040014 13/5/2565      
NO.65040015   เลขที่ IV2022/00268  ใบกำกับภาษีไม่ให้แก้ไขหรือเขียนย้ำ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/4/65  
NO.65040016   4/04/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040017  4/04/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040018 13/05/2565      
NO.65040019 10/6/2565      
NO.65040020 10/6/2565      
NO.65040021 10/6/2565      
NO.65040022 10/6/2565      
NO.65040023 13/5/2565      
NO.65040024 10/6/2565      
NO.65040025 13/5/2565 เลขที่ DE/TA65-0113  ใบส่งสินค้าชั่วคราว ลงปีพ.ศ.ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/5/65  
NO.65040026 13/05/2565      
NO.65040027 10/06/2565      
NO.65040028 15/07/2565      
NO.65040029 13/05/2565      
NO.65040030 13/05/2565      
NO.65040031 13/05/2565      
NO.65040032 10/06/2565      
NO.65040033 13/05/2565      
NO.65040034 13/05/2565      
NO.65040035 27/05/2565      
NO.65040036 27/05/2565      
NO.65040037 15/7/2565      
NO.65040038 13/05/2565      
NO.65040039 27/05/2565      
NO.65040040 27/5/2565 เลขที่ 8726759  จ่ายพร้อม WOVBB2203003  10/6/65    
NO.65040041 13/05/2565      
NO.65040042 10/06/2565      
NO.65040043 13/05/2565      
NO.65040044   เลขที่ BB6503-00038  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/4/65  
NO.65040045 13/5/2565      
NO.65040046 15/7/2565      
NO.65040047 10/6/2565      
NO.65040048 10/06/2565      
NO.65040049 13/5/2565      
NO.65040050 13/05/2565      
NO.65040051 13/05/2565      
NO.65040052 13/5/2565      
NO.65040053 29/04/2565 เลขที่ WOIAS 22020042  ไม่มีต้นฉบับใบปฏิบัติงาน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/4/65  
NO.65040054 13/05/2565      
NO.65040055 10/06/2565      
NO.65040056 10/06/2565      
NO.65040057 10/06/2565      
NO.65040058 15/07/2565      
NO.65040059 10/06/2565      
NO.65040060   ยกเลิกบัตร    
NO.65040061 15/07/2565 เลขที่ 65040061 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/4/65  
NO.65040062 10/6/2565      
NO.65040063 10/06/2565      
NO.65040064 13/05/2565      
NO.65040065 13/05/2565      
NO.65040066 10/06/2565      
NO.65040067 13/5/2565      
NO.65040068 13/05/2565      
NO.65040069 10/6/2565      
NO.65040070 10/06/2565      
NO.65040071 10/6/2565      
NO.65040072 27/05/2565      
NO.65040073 13/5/2565      
NO.65040074 13/05/2565      
NO.65040075 27/5/2565      
NO.65040076 15/07/2565      
NO.65040077 10/6/2565      
NO.65040078 13/05/2565      
NO.65040079 13/05/2565      
NO.65040080 15/7/2565      
NO.65040081 13/05/2565      
NO.65040082 10/6/2565      
NO.65040083 13/5/2565      
NO.65040083 13/5/2565      
NO.65040084 27/05/2565      
NO.65040085 13/05/2565      
NO.65040086 10/6/2565      
NO.65040087 10/06/2565      
NO.65040088 29/04/2565      
NO.65040089 15/7/2565      
NO.65040090 13/05/2565      
NO.65040091 13/05/2565      
NO.65040092 10/06/2565      
NO.65040093 10/06/2565      
NO.65040094 13/05/2565      
NO.65040095 10/6/2565      
NO.65040096 13/05/2565      
NO.65040097 10/6/2565      
NO.65040098 15/7/2565      
NO.65040099 10/06/2565      
NO.65040100 13/05/2565      
NO.65040101 13/05/2565      
NO.65040102 10/6/2565      
NO.65040103 13/5/2565      
NO.65040104 29/4/2565      
NO.65040105 13/05/2565      
NO.65040106 27/05/2565      
NO.65040107 13/05/2565      
NO.65040108   ยกเลิกบัตร    
NO.65040109 13/05/2565      
NO.65040110 13/05/2565      
NO.65040111 13/05/2565      
NO.65040112 13/5/2565      
NO.65040113 15/07/2565      
NO.65040114 10/06/2565      
NO.65040115 13/05/2565      
NO.65040116 10/6/2565      
NO.65040117   เลขที่ IV6504006  ใบกำกับภาษีปี พ.ศ.ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/4/65  
NO.65040118 13/5/2565      
NO.65040119 10/6/2565      
NO.65040120 15/7/2565      
NO.65040121 27/05/2565 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.65040122 10/06/2565      
NO.65040123 10/6/2565      
NO.65040124 15/7/2565      
NO.65040125 13/05/2565      
NO.65040126 13/05/2565      
NO.65040127 13/05/2565      
NO.65040128 29/04/2565