รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 4 ตุลาคม  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
วันครบกำหนดชำระ 28/12/2566  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/12/2566    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 28/12/2566  ต่างธนาคาร เงินเข้า 2/1/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  28/12/2566
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66100001 28/12/2566      
NO.66100001   เลขที่ I66090971,66080617  จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิลให้ร้านค้าติดต่อหน้างาน  31/10/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/11/2566  
NO.66100002 30/11/2566      
NO.66100003 30/11/2566      
NO.66100004 30/11/2566      
NO.66100005 28/12/2566      
NO.66100006 28/12/2566      
NO.66100007 28/12/2566      
NO.66100008   2/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100009   2/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล  30 วัน    
NO.66100010 30/11/2566      
NO.66100011 30/11/2566      
NO.66100012 28/12/2566      
NO.66100013  2/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติอต่อ คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100014   เลขที่ IN000155  ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  1/11/2566  
NO.66100015   28/12/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100016   2/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100017 28/12/2566      
NO.66100018 30/11/2566      
NO.66100019 28/12/2566      
NO.66100020 30/11/2566      
NO.66100021 28/12/2566      
NO.66100022 28/12/2566      
NO.66100023 28/12/2566      
NO.66100024 28/12/2566      
NO.66100025 28/12/2566      
NO.66100026 30/11/2566      
NO.66100027 28/12/2566      
NO.66100028 30/11/2566      
NO.66100029 28/12/2566      
NO.66100030   เลขที่ IV/NV000212654,IV/NV000212707  ใบส่งสินค้าชั่วคราวออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/10/2566  
NO.66100031   30/11/2566      
NO.66100032  2/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ  คุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100033   เลขที่ 01605  ใบรับสินค้าไม่ระบุวันที่เอกสาร ,ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า (ต้องระบุชื่อผู้ส่งห้ามใส่ทะเบียนรถขนส่ง) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/10/2566  
NO.66100034 28/12/2566      
NO.66100035 28/12/2566      
NO.66100036 26/1/2567      
NO.66100037 30/11/2566      
NO.66100038 28/12/2566      
NO.66100039 28/12/2566      
NO.66100040 30/11/2566      
NO.66100041 30/11/2566      
NO.66100042 30/11/2566      
NO.66100043 28/12/2566      
NO.66100044 28/12/2566      
NO.66100045 26/01/2567      
NO.66100046 28/12/2566      
NO.66100047 28/12/2566      
NO.66100047   เลขที่ 3570080892,3570081306,3570081904,3570082247  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/10/2566  
NO.66100048 30/11/2566      
NO.66100049  3/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100050 28/12/2566      
NO.66100051 26/1/2567      
NO.66100052 30/11/2566      
NO.66100053 28/12/2566      
NO.66100054 28/12/2566      
NO.66100055 28/12/2566      
NO.66100056 26/01/2567      
NO.66100057 28/12/2566      
NO.66100058 26/1/2567      
NO.66100058   เลขที่ IV6609279  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 25/10/2566  
NO.66100059 26/01/2567      
NO.66100060 28/12/2566      
NO.66100061 30/11/2566      
NO.66100062 26/01/2567      
NO.66100063 28/12/2566      
NO.66100064 30/11/2566      
NO.66100065 30/11/2566      
NO.66100066 30/11/2566      
NO.66100067 28/12/2566      
NO.66100068 26/1/2567      
NO.66100068   เลขที่  KF-6608-1097  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/10/2566  
NO.66100069 28/12/2566      
NO.66100069   เลขที่ VB-6610-128  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  
NO.66100070 30/11/2566      
NO.66100071 28/12/2566      
NO.66100072 28/12/2566      
NO.66100073 30/11/2566      
NO.66100074 28/12/2566      
NO.66100075 28/12/2566      
NO.66100076 30/11/2566      
NO.66100077 30/11/2566      
NO.66100078 30/11/2566      
NO.66100079 4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100080   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100081   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100082   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100083 28/12/2566      
NO.66100084   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100085   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ คุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100086   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค  ติดต่อ คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล  30 วัน    
NO.66100087   เลขที่ WGAS2566095  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี , ใบส่งสินค้า  ลายเซ็นต์ผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า   แจ้งคุณฝ้ายทราบ  26/1/2567
NO.66100088 30/11/2566      
NO.66100088   เลขที่ IK1223092801  ใบส่งของชั่วคราวออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/10/2566  
NO.66100089 30/11/2566      
NO.66100090 28/12/2566      
NO.66100091   4/10/2566 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อ  คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100092 28/12/2566      
NO.66100093 28/12/2566      
NO.66100094 30/11/2566      
NO.66100095 28/12/2566      
NO.66100095   เลขที่ 6600011620 , 6600011619  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/10/2566  
NO.66100096 30/11/2566      
NO.66100097 26/1/2567      
NO.66100098 28/12/2566      
NO.66100099 30/11/2566      
NO.66100100 30/11/2566      
NO.66100101 28/12/2566      
NO.66100102 30/11/2566      
NO.66100102   เลขที่ 1023543640  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/10/2566  
NO.66100103 28/12/2566      
NO.66100103   เลขที่ 6609-01709  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/10/2566  
NO.66100104 28/12/2566      
NO.66100105 28/12/2566      
NO.66100106 28/12/2566      
NO.66100107 28/12/2566      
NO.66100108 26/1/2567      
NO.66100109 30/11/2566      
NO.66100110 28/12/2566      
NO.66100111 30/11/2566      
NO.66100112 30/11/2566      
NO.66100113 28/12/2566      
NO.66100114 28/12/2566      
NO.66100115 28/12/2566      
NO.66100116 28/12/2566      
NO.66100117 28/12/2566      
NO.66100118 28/12/2566      
NO.66100119 30/11/2566