รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 11 เมษายน  2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65040129 29/07/2565      
NO.65040130 27/5/2565      
NO.65040131 24/6/2565      
NO.65040132 27/05/2565      
NO.65040133 27/5/2565      
NO.65040134 10/06/2565      
NO.65040135 27/5/2565      
NO.65040136 27/05/2565      
NO.65040137 27/05/2565      
NO.65040138 27/05/2565      
NO.65040139 27/05/2565      
NO.65040140 24/6/2565      
NO.65040141 27/5/2565      
NO.65040142 24/06/2565 เลขที่ 650404-003,650404-002 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/5/65  
NO.65040143 27/05/2565      
NO.65040144 24/06/2565      
NO.65040145 10/06/2565 เลขที่ 653011   ไม่มีต้นฉบับใบปฏิบัติงาน , เลขที่ 653015  วางบิลใหม่วันที่ 25/4/65 เลขที่ 653011  แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 25/4/65  
NO.65040146 27/05/2565      
NO.65040147 10/6/2565      
NO.65040148 24/06/2565      
NO.65040149 27/05/2565      
NO.65040150 24/6/2565      
NO.65040151   ยกเลิกบัตร    
NO.65040152 27/05/2565      
NO.65040153 10/06/2565      
NO.65040154 24/06/2565      
NO.65040155 27/05/2565      
NO.65040156 11/04/2565      
NO.65040157 29/7/2565      
NO.65040158 24/6/2565      
NO.65040159 27/05/2565      
NO.65040160 27/05/2565 เลขที่ 65030406  ยกเลิกเนื่องจากมีการคืนสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  30/5/65  
NO.65040161 27/5/2565      
NO.65040162 27/05/2565      
NO.65040163 24/6/2565      
NO.65040164 27/05/2565      
NO.65040165 24/6/2565      
NO.65040166 27/05/2565      
NO.65040167 27/05/2565      
NO.65040168 27/5/2565      
NO.65040169 13/05/2565      
NO.65040170   ยกเลิกบัตร    
NO.65040171 10/06/2565      
NO.65040172 27/05/2565