รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  7 ธันวาคม - 8 ธันวาคม  2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64120056   เลขที่ IV6411-149  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 14/12/64  
NO.64120057 11/02/2565 เลขที่ INV21110377  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 22/12/64  
NO.64120058 14/01/2565      
NO.64120059 14/01/2565      
NO.64120060   เลขที่ BB6411-00068  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 14/12/64  
NO.64120061 11/02/2565      
NO.64120062 11/03/2565      
NO.64120063 11/2/2565      
NO.64120064 28/01/2565      
NO.64120065 14/01/2565      
NO.64120066 14/01/2565      
NO.64120067 14/1/2565      
NO.64120068 11/2/2565      
NO.64120069 11/02/2565      
NO.64120070 11/2/2565 เลขที่ SA641103039  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า-ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/12/64  
NO.64120071 11/3/2565      
NO.64120072 11/02/2565      
NO.64120073 11/2/2565      
NO.64120074 14/01/2565 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.64120075 28/1/2565      
NO.64120076   7/12/2564  สอบถามวันที่รับเช้ค ติดต่อคณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120077 14/1/2565      
NO.64120078 11/3/2565      
NO.64120079 28/1/2565      
NO.64120080 11/02/2565      
NO.64120081   7/12/2564   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120082 11/2/2565      
NO.64120083 14/01/2565      
NO.64120084 28/01/2565      
NO.64120085 11/02/2565      
NO.64120086 11/2/2565      
NO.64120087 14/1/2565      
NO.64120088 11/02/2565      
NO.64120089 28/1/2565      
NO.64120090 11/02/2565      
NO.64120091 28/1/2565      
NO.64120092 14/01/2565      
NO.64120093 14/01/2565      
NO.64120094 14/01/2565      
NO.64120095 11/02/2565      
NO.64120096 14/01/2565      
NO.64120097 11/02/2565      
NO.64120098   เอกสารไม่เรียบร้อยคุณบุพผามาศ ทราบ 14/1/64    
NO.64120099 11/03/2565      
NO.64120100 11/02/2565      
NO.64120101 28/01/2565      
NO.64120102 11/3/2565      
NO.64120103 14/01/2565      
NO.64120104 14/01/2565      
NO.64120105 28/01/2565      
NO.64120106 14/01/2565      
NO.64120107 11/03/2565      
NO.64120108 11/2/2565      
NO.64120109 11/3/2565      
NO.64120110   เลขที่ IV6411000235  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 15/12/64  
NO.64120111 11/02/2565      
NO.64120112 11/02/2565      
NO.64120113 14/1/2565      
NO.64120114 11/03/2565      
NO.64120115 14/01/2565      
NO.64120116   เลขที่ BI6412006  ลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้าระบุวันที่ก่อนออกใบกำกับภาษี , ยอดรวมทั้งสิ้นตัวเลขไม่ชัดเจน นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 15/12/64  
NO.64120117 11/3/2565      
NO.64120118 11/02/2565 เลขที่ IVT64120050 ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 15/12/64  
NO.64120119 14/01/2565      
NO.64120120 14/1/2565      
NO.64120121 11/2/2565      
NO.64120122 11/02/2565      
NO.64120123   8/12/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120124   8/12/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120125 11/02/2565      
NO.64120126 11/2/2565      
NO.64120127 11/02/2565      
NO.64120128 14/01/2565      
NO.64120129 14/01/2565      
NO.64120130 11/03/2565      
NO.64120131 14/01/2565      
NO.64120132 14/1/2565      
NO.64120133 14/01/2565      
NO.64120134   ยกเลิกบัตร    
NO.64120135 14/01/2565      
NO.64120136 14/01/2565      
NO.64120137 11/02/2565      
NO.64120138 11/03/2565      
NO.64120139 11/2/2565      
NO.64120140 11/3/2565      
NO.64120141 11/02/2565      
NO.64120142 11/2/2565      
NO.64120143 14/01/2565      
NO.64120144 11/03/2565      
NO.64120145 14/01/2565      
NO.64120146 11/3/2565      
NO.64120147 14/01/2565      
NO.64120148 11/02/2565      
NO.64120149   ยกเลิกบัตร    
NO.64120150 11/02/2565      
NO.64120151 14/01/2565      
NO.64120152 14/01/2565      
NO.64120153 28/1/2565      
NO.64120154 11/02/2565      
NO.64120155   8/12/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120156 11/2/2565      
NO.64120157 8/12/2564      
NO.64120158 8/12/2564