รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  20 ธันวาคม - 22 ธันวาคม  2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64120233 28/01/2565      
NO.64120250 25/02/2565      
NO.64120261 25/03/2565      
NO.64120293 28/01/2565      
NO.64120304 25/03/2565      
NO.64120313 28/01/2565      
NO.64120314 28/01/2565      
NO.64120315 25/03/2565      
NO.64120316 25/02/2565      
NO.64120317 28/01/2565      
NO.64120318 28/01/2565      
NO.64120319   เลขที่ IV6412089  รายการสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.64120320 28/01/2565      
NO.64120321 28/01/2565      
NO.64120322   ยกเลิกบัตร    
NO.64120323 25/3/2565      
NO.64120324 25/2/2565      
NO.64120325 28/1/2565      
NO.64120326 28/01/2565      
NO.64120327   เลขที่ IV64/11/004  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 5/1/65  
NO.64120328 28/01/2565      
NO.64120329 28/01/2565      
NO.64120330 25/2/2565      
NO.64120331 25/2/2565      
NO.64120332 28/01/2565      
NO.64120333 25/3/2565      
NO.64120334 25/2/2565      
NO.64120335 25/3/2565      
NO.64120336 25/02/2565      
NO.64120337 25/02/2565      
NO.64120338 25/02/2565      
NO.64120339   ยกเลิกบัตร    
NO.64120340 25/2/2565 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงิน    
NO.64120341 25/02/2565      
NO.64120342 28/01/2565      
NO.64120343 28/01/2565      
NO.64120344 28/01/2565      
NO.64120345 28/01/2565      
NO.64120346 11/02/2565      
NO.64120347 28/1/2565      
NO.64120348 11/2/2565 เลขที่ 8568123,8568122,8568233 ใบจดมิเตอร์ระบุรายละเอียดไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/12/64  
NO.64120349 25/02/2565      
NO.64120350   20/12/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120351 11/2/2565 เลขที่ BL6412-007/S6412-006 ใบแจ้งหนี้ระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/12/64  
NO.64120352 28/1/2565 เลขที่ 7401229477  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้จดมิเตอร์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64120353 28/01/2565      
NO.64120354 28/01/2565      
NO.64120355 28/01/2565      
NO.64120356 25/3/2565      
NO.64120357 11/02/2565      
NO.64120358 11/02/2565      
NO.64120359 25/02/2565 เลขที่ SV-202112104  ไม่มีใบเสร็จค่าใบอนุญาตแนบมาในชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ข 17/1/65  
NO.64120360 28/01/2565      
NO.64120361   เลขที่ 2112002  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล ติดต่อคุณกานต์ ที่หน้างานก่อนมาวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 12/1/65  
NO.64120362 11/02/2565      
NO.64120363 11/02/2565      
NO.64120364 28/01/2565 เลขที่ WHPJ6411-00080,WHPJ6412-00012 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/12/64  
NO.64120365 25/02/2565      
NO.64120366   ยกเลิกบัตร    
NO.64120367 25/02/2565  หน่วยงาน  WHIZDOM THE FORESTIAS ตึก HR2 เครดิต 60 วัน    
NO.64120368   ยกเลิกบัตร    
NO.64120369 25/2/2565      
NO.64120370 25/02/2565      
NO.64120371 28/01/2565      
NO.64120372 28/01/2565      
NO.64120373 25/3/2565      
NO.64120374 28/01/2565 เลขที่ AR2100497  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/12/64  
NO.64120375 28/01/2565      
NO.64120376 25/3/2565      
NO.64120377 28/01/2565      
NO.64120378 25/02/2565      
NO.64120379 25/2/2565      
NO.64120379 25/3/2565 หน่วยงาน  WHIZDOM THE FORESTIAS ตึก HR1 เครดิต 90 วัน    
NO.64120380 28/01/2565      
NO.64120381 25/02/2565 เลขที่ IV64021842  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 12/1/65  
NO.64120382 28/01/2565      
NO.64120383 28/1/2565      
NO.64120384 25/03/2565      
NO.64120385 11/2/2565      
NO.64120386   ยกเลิกบัตร    
NO.64120387 28/01/2565      
NO.64120388 28/01/2565      
NO.64120389 28/01/2565      
NO.64120390 28/01/2565      
NO.64120391 25/2/2565 เลขที่ IV6412153  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 5/1/65  
NO.64120392 25/3/2565      
NO.64120393 25/2/2565      
NO.64120394 28/01/2565      
NO.64120395 28/01/2565      
NO.64120396 28/01/2565      
NO.64120397 28/01/2565      
NO.64120398 28/01/2565      
NO.64120399 28/01/2565 เลขที่ IV6409149 ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.64120399 28/01/2565 เลขที่ IV6409144 ,IV6407153,IV6408144 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้กับสำเนาที่ไซร์งานลายเซ็นต์ไม่ตรงกัน    
NO.64120400 25/2/2565      
NO.64120401 28/01/2565      
NO.64120402 28/01/2565      
NO.64120403   เลขที่ 05/157  ประกันผลงานยังไม่ครบกำหนดจ่ายคืน    
NO.64120404 25/02/2565      
NO.64120405 25/02/2565      
NO.64120406 28/01/2565      
NO.64120407 11/2/2565      
NO.64120408 25/02/2565      
NO.64120409 25/2/2565      
NO.64120410 28/01/2565      
NO.64120411 28/1/2565      
NO.64120412 28/01/2565      
NO.64120413 28/01/2565      
NO.64120414 28/01/2565 เลขที่ IV00305 ,00307,00311, 00309 วางบิลซ้ำ 10/11/64 วันครบกำหนด 10/12/64 เลขที่บัตร NO.64110244    
NO.64120414   หน่วยงาน Park origin Thonglor (POT) สอบถามวันครบกำหนด ติดต่อคุณกวาง ต่อ 251     
NO.64120415 11/02/2565      
NO.64120416 28/1/2565      
NO.64120417 28/1/2565      
NO.64120418 28/1/2565      
NO.64120419   เลขที่ IV641202-006 0013701 ใบส่งสินค้าห้ามแก้ไขวันที่ออกเอกสาร    
NO.64120420 25/02/2565 เลขที่ 6400011869 ,6400008423 ,6400008901  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/1/65  
NO.64120420 25/02/2565 เลขที่ 6400012333 ,6400012032 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/1/65  
NO.64120421 25/2/2565      
NO.64120422 25/02/2565      
NO.64120423 28/01/2565      
NO.64120424 28/01/2565      
NO.64120425 25/03/2565      
NO.64120426 25/2/2565      
NO.64120427 28/01/2565      
NO.64120428 28/01/2565      
NO.64120429 25/2/2565      
NO.64120430 28/1/2565      
NO.64120431 28/01/2565      
NO.64120432 7/01/2565      
NO.64120433 25/02/2565      
NO.64120434  21/12/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120435 28/01/2565 เลขที่ 2110017 ใบแจ้งหนี้ตัวแก้ไขไม่มีลายเซ็นต์ผู้จัดการโครงการ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/1/65  
NO.64120436 25/02/2565      
NO.64120437 28/01/2565      
NO.64120438 28/01/2565      
NO.64120439 25/2/2565      
NO.64120440 28/01/2565      
NO.64120441 7/01/2565      
NO.64120442 28/01/2565      
NO.64120443 28/01/2565      
NO.64120444   เลขที่ BI6412110  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณอำพล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/12/64  
NO.64120445 28/01/2565      
NO.64120446 25/3/2565      
NO.64120447 25/2/2565      
NO.64120448 25/03/2565      
NO.64120449 25/2/2565      
NO.64120450 25/3/2565      
NO.64120451 25/02/2565 เลขที่ 091572 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/12/64  
NO.64120452 28/01/2565      
NO.64120453 28/1/2565      
NO.64120454 25/02/2565      
NO.64120455 28/01/2565      
NO.64120456 25/2/2565      
NO.64120457 28/1/2565      
NO.64120458 25/02/2565      
NO.64120459 28/01/2565      
NO.64120460 25/2/2565      
NO.64120461   ยกเลิกบัตร    
NO.64120462 28/01/2565      
NO.64120463 11/02/2565      
NO.64120464 28/01/2565      
NO.64120465 28/01/2565      
NO.64120466 28/01/2565      
NO.64120467 25/02/2565      
NO.64120468 25/2/2565      
NO.64120469 28/01/2565      
NO.64120470 25/2/2565      
NO.64120471 11/02/2565      
NO.64120472 25/03/2565      
NO.64120473 25/02/2565      
NO.64120474 11/02/2565      
NO.64120475 28/01/2565      
NO.64120476 25/2/2565      
NO.64120477 25/3/2565      
NO.64120478 28/01/2565      
NO.64120479 22/12/2564      
NO.64120480 11/02/2565      
NO.64120481 28/01/2565      
NO.64120482 28/1/2565 เลขที่ IV6411380 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/1/65  
NO.64120483 28/01/2565      
NO.64120484 28/01/2565      
NO.64120485 25/02/2565      
NO.64120486 28/1/2565      
NO.64120487 25/02/2565      
NO.64120488 28/01/2565      
NO.64120489 28/01/2565      
NO.64120490 28/01/2565      
NO.64120491   เลขที่ 641201-007 ,641202-006 แก้ไขวันที่ใบส่งสินค้าไม่ได้    
NO.64120492 28/01/2565      
NO.64120493   22/12/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120494 25/2/2565      
NO.64120495 28/01/2565      
NO.64120496   เลขที่ 46580 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 10/1/65  
NO.64120497 28/1/2565      
NO.64120498   ยกเลิกบัตร    
NO.64120499 11/2/2565      
NO.64120500 25/03/2565      
NO.64120501 28/01/2565      
NO.64120502 11/02/2565      
NO.64120503 28/1/2565      
NO.64120504 25/02/2565      
NO.64120505 28/01/2565      
NO.64120506 25/02/2565      
NO.64120507 11/2/2565      
NO.64120508 25/03/2565      
NO.64120509 11/02/2565      
NO.64120510 28/01/2565      
NO.64120511 11/02/2565      
NO.64120512 25/2/2565 เลขที่ 64120502 ใบส่งสินค้าต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน คุณธีระพล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/1/65  
NO.64120512 25/3/2565 หน่วยงาน  WHIZDOM THE FORESTIAS ตึก HR1 เครดิต 90 วัน    
NO.64120513 25/02/2565      
NO.64120514   ยกเลิกบัตร    
NO.64120515 28/01/2565      
NO.64120516 25/02/2565      
NO.64120517 28/01/2565