รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 27 เมษายน  2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65040145 10/06/2565      
NO.65040292 24/6/2565      
NO.65040293 27/05/2565      
NO.65040294 10/6/2565 เลขที่ 8781718 ,8777478  ใบแจ้งหนี้ไม่ระบุระยะเวลาเช่า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/5/65  
NO.65040295 27/05/2565      
NO.65040296 27/05/2565      
NO.65040297 27/5/2565      
NO.65040298 27/05/2565      
NO.65040299 27/05/2565      
NO.65040300 27/05/2565      
NO.65040301   25/04/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040302 27/05/2565      
NO.65040303 24/06/2565 เลขที่ IV65040127  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/5/65  
NO.65040304 27/05/2565      
NO.65040305 29/07/2565      
NO.65040305 29/07/2565      
NO.65040306 10/06/2565      
NO.65040307   เลขที่ 63/03/025  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบรับสินค้า แก้ไชเอกสารวางบิลใหม่ 10/5/65  
NO.65040308 27/5/2565      
NO.65040309 29/07/2565      
NO.65040310   25/04/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040311 27/05/2565      
NO.65040312 29/07/2565      
NO.65040313 24/6/2565      
NO.65040314 27/05/2565      
NO.65040315 27/5/2565      
NO.65040316 29/7/2565      
NO.65040317 24/06/2565      
NO.65040318 27/05/2565      
NO.65040319 27/5/2565      
NO.65040320 27/5/2565      
NO.65040321 27/05/2565      
NO.65040322 27/05/2565      
NO.65040323 27/05/2565      
NO.65040324 24/6/2565      
NO.65040325 29/7/2565      
NO.65040326 27/05/2565      
NO.65040327 27/05/2565      
NO.65040328 24/6/2565      
NO.65040329 27/05/2565      
NO.65040330 24/6/2565      
NO.65040331 29/7/2565      
NO.65040332 27/5/2565      
NO.65040333 24/6/2565      
NO.65040334 29/7/2565      
NO.65040335 24/6/2565      
NO.65040336 27/05/2565      
NO.65040337 13/05/2565      
NO.65040338 27/05/2565      
NO.65040339 24/06/2565      
NO.65040340 24/6/2565      
NO.65040341 24/06/2565      
NO.65040342 10/06/2565      
NO.65040343   เลขที่ IV041/65 ,IV042/65  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติ และผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/5/65  
NO.65040344 29/07/2565 เลขที่ 65/03C0296  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า-ผู้ส่งสินค้า    
NO.65040345 27/5/2565      
NO.65040346 10/6/2565      
NO.65040347 24/06/2565      
NO.65040348 24/06/2565      
NO.65040349 27/05/2565      
NO.65040350 27/05/2565      
NO.65040351 24/6/2565      
NO.65040352 29/7/2565      
NO.65040353   เลขที่ IV6500046,IV6500047  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 10/5/65  
NO.65040354 27/5/2565      
NO.65040355 10/06/2565      
NO.65040356 24/6/2565      
NO.65040357 24/06/2565      
NO.65040358 24/06/2565      
NO.65040359 29/07/2565      
NO.65040360 27/05/2565      
NO.65040361 29/07/2565      
NO.65040362 27/05/2565      
NO.65040363 24/6/2565      
NO.65040364    26/04/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040365 24/06/2565      
NO.65040366 27/05/2565      
NO.65040367 10/06/2565      
NO.65040368 10/06/2565      
NO.65040369 24/06/2565      
NO.65040370   เลขที่ IT220100348 ,IT220100150 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/5/65  
NO.65040371 24/6/2565      
NO.65040372 27/05/2565      
NO.65040373 29/07/2565      
NO.65040374 27/05/2565      
NO.65040375 27/05/2565      
NO.65040376   26/04/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040377   ยกเลิกบัตร    
NO.65040378 24/6/2565      
NO.65040379 27/05/2565      
NO.65040380 10/06/2565      
NO.65040381 24/06/2565      
NO.65040382 27/05/2565      
NO.65040383   ยกเลิกบัตร    
NO.65040384 24/06/2565      
NO.65040385 24/06/2565      
NO.65040386 27/05/2565      
NO.65040387 29/7/2565      
NO.65040388 29/7/2565      
NO.65040389 29/7/2565      
NO.65040390 24/6/2565      
NO.65040391   เลขที่ BI6501077  ใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้ารายการสินค้าไม่ตรงกัน นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 7/6/65  
NO.65040392 24/06/2565      
NO.65040393 10/06/2565      
NO.65040394 27/05/2565      
NO.65040395 24/6/2565      
NO.65040396 29/07/2565      
NO.65040397 27/05/2565      
NO.65040398 27/05/2565      
NO.65040399 27/05/2565      
NO.65040400 24/06/2565      
NO.65040401 24/6/2565      
NO.65040402 27/5/2565      
NO.65040403 24/06/2565      
NO.65040404 27/05/2565      
NO.65040405 24/6/2565      
NO.65040406 27/05/2565      
NO.65040407   ยกเลิกบัตร    
NO.65040408 27/05/2565      
NO.65040409 24/06/2565 เลขที่ NO.1000412051 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 9/5/65  
NO.65040410 27/5/2565      
NO.65040411   เลขที่ 06/203  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบหักประกันผลงาน    
NO.65040412   เลขที่ BN6504045  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 10/5/65  
NO.65040413 10/06/2565      
NO.65040414 27/05/2565      
NO.65040415 27/05/2565      
NO.65040416 13/05/2565 ยกเลิกวางบิล เอกสารร้านค้าถือมากับหน้างานไม่ตรงกัน คุณอิ๋วทราบ     
NO.65040417 24/6/2565      
NO.65040418 24/6/2565      
NO.65040419 29/07/2565      
NO.65040420 27/05/2565      
NO.65040421 27/05/2565      
NO.65040422  27/04/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณ ก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040423   27/04/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65040424 27/5/2565      
NO.65040425 24/06/2565      
NO.65040426 29/07/2565      
NO.65040427 27/05/2565      
NO.65040428 27/05/2565      
NO.65040429 27/05/2565      
NO.65040430 24/6/2565      
NO.65040431 24/6/2565      
NO.65040432 27/05/2565      
NO.65040433 27/05/2565      
NO.65040434 27/05/2565      
NO.65040435 27/05/2565      
NO.65040436 13/05/2565      
NO.65040437 13/05/2565      
NO.65040438 27/05/2565      
NO.65040439 27/05/2565      
NO.65040440 27/05/2565      
NO.65040441 27/05/2565 รอจ่ายพร้อมค่าเช่าเดือน 12/21  และเดือน 1/22 (COCO PARC) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/5/65  
NO.65040442 10/06/2565      
NO.65040443 10/06/2565      
NO.65040444 24/6/2565      
NO.65040445 27/05/2565      
NO.65040446 24/6/2565      
NO.65040447 24/6/2565      
NO.65040448   เลขที่ 03/15  ใบปฏิบัติงานระบุวันที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 11/5/65  
NO.65040449   เลขที่ 2204106  ยกเลิกเนื่องจากร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบตามเงื่อนไขหน้างานแจ้งร้านค้าแล้ว นำเอกสารกลับไปแก้ไข 3/5/65  
NO.65040450 27/05/2565      
NO.65040451 27/05/2565      
NO.65040452 27/05/2565      
NO.65040453 24/06/2565      
NO.65040454 24/06/2565      
NO.65040455 24/06/2565      
NO.65040456 27/05/2565