รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 4 พฤษภาคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65050001   เลขที่ 650400333  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้าชั่วคราว นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/5/65  
NO.65050002 15/07/2565      
NO.65050003 15/7/2565      
NO.65050004 15/07/2565      
NO.65050005 15/7/2565      
NO.65050006 10/6/2565      
NO.65050007 10/06/2565      
NO.65050008 10/06/2565      
NO.65050009 24/06/2565      
NO.65050010 15/07/2565      
NO.65050011 10/06/2565      
NO.65050012 10/6/2565      
NO.65050013 10/06/2565      
NO.65050014 10/06/2565      
NO.65050015   3/05/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65050016 15/07/2565      
NO.65050017 15/07/2565      
NO.65050018 10/06/2565      
NO.65050019 10/06/2565      
NO.65050020 15/07/2565      
NO.65050021 11/08/2565      
NO.65050022   เลขที่ 22040037  ระยะเวลาในใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง ทั้ง 2 ใบแจ้งหนี้    
NO.65050023 10/6/2565      
NO.65050024  3/05/2565 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65050025 24/06/2565      
NO.65050026 11/08/2565      
NO.65050027 24/6/2565      
NO.65050028 15/07/2565      
NO.65050029 15/07/2565      
NO.65050030 10/06/2565      
NO.65050031   ยกเลิกบัตร    
NO.65050032 11/08/2565      
NO.65050033   3/05/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65050034 24/06/2565      
NO.65050035 10/6/2565      
NO.65050036 15/7/2565 เลขที่ 4000621968  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/6/65  
NO.65050037 27/05/2565      
NO.65050038   เลขที่ 62/3136  ใบกำกับภาษีออกก่อนใบส่งสินค้าไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/6/65  
NO.65050039   3/05/2565 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อ คุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65050040 15/07/2565      
NO.65050041 11/8/2565      
NO.65050042 10/06/2565      
NO.65050043 24/06/2565      
NO.65050044 10/06/2565      
NO.65050045 10/06/2565      
NO.65050046 15/07/2565      
NO.65050047 15/7/2565      
NO.65050048 24/06/2565      
NO.65050049 15/7/2565      
NO.65050050 15/7/2565 เลขที่ BL65050083 ,BL65050090  ผู้ส่งสินค้าระบุวันที่ส่งสินค้าก่อนออกเอกสารใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/5/22  
NO.65050051 15/7/2565      
NO.65050052  4/05/2565  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65050053 15/07/2565      
NO.65050054 10/6/2565      
NO.65050055   เลขที่ 6504-00056 ,6504-00053  ใบกำกับภาษีระบุชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (ไม่มีมหาชน) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/5/65  
NO.65050056 10/06/2565      
NO.65050057 10/06/2565      
NO.65050058   4/05/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติตต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65050059 15/7/2565      
NO.65050060 10/06/2565      
NO.65050061 11/08/2565      
NO.65050062 10/06/2565      
NO.65050063 11/08/2565      
NO.65050064 10/06/2565      
NO.65050065 10/06/2565      
NO.65050066 15/7/2565      
NO.65050067 11/8/2565      
NO.65050068 15/07/2565      
NO.65050069 15/07/2565      
NO.65050070 15/07/2565      
NO.65050071 11/8/2565      
NO.65050072 24/6/2565      
NO.65050073 15/07/2565