รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  4 มกราคม - 5 มกราคม 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65010001 11/02/2565      
NO.65010002 11/02/2565      
NO.65010003 11/02/2565      
NO.65010004 11/02/2565      
NO.65010005 11/3/2565      
NO.65010006 11/3/2565      
NO.65010007 11/02/2565      
NO.65010008 25/02/2565      
NO.65010009 11/03/2565      
NO.65010010 11/02/2565      
NO.65010011 11/3/2565      
NO.65010012 11/03/2565      
NO.65010013 4/01/2565  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65010014 4/01/2565  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65010015 11/02/2565      
NO.65010016 11/03/2565      
NO.65010017 25/02/2565      
NO.65010018 11/3/2565      
NO.65010019 11/2/2565      
NO.65010020 8/04/2565      
NO.65010021 11/3/2565 เลขที่ PB641224-0013  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 6/1/65  
NO.65010022 8/4/2565      
NO.65010023 11/03/2565      
NO.65010024 11/03/2565      
NO.65010025   ยกเลิกบัตร    
NO.65010026 8/04/2565      
NO.65010027 11/3/2565      
NO.65010028 11/02/2565      
NO.65010029 11/03/2565      
NO.65010030 11/03/2565      
NO.65010031 11/3/2565      
NO.65010032 25/02/2565      
NO.65010033 11/03/2565      
NO.65010034 11/02/2565      
NO.65010035 11/03/2565      
NO.65010036 11/02/2565      
NO.65010037 11/3/2565      
NO.65010038 11/02/2565      
NO.65010039   เลขที่ 026423802  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/1/65  
NO.65010040   เลขที่ BRE65010016  ใบกำกับภาษีรายการสินค้าไม่ตรงกับใบส่งสินค้า    
NO.65010041 11/02/2565      
NO.65010042 11/02/2565      
NO.65010043 11/02/2565      
NO.65010044 11/2/2565      
NO.65010045 11/02/2565      
NO.65010046   ยกเลิกบัตร    
NO.65010047 11/02/2565      
NO.65010048   เลขที่ 2164050085  ใบกำกับภาษีหมดอายุ (เกิน 6 เดือน) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 12/1/65  
NO.65010049 11/03/2565      
NO.65010050 11/02/2565      
NO.65010051 11/03/2565      
NO.65010052 11/02/2565      
NO.65010053 11/03/2565      
NO.65010054 11/03/2565      
NO.65010055 11/3/2565      
NO.65010056 11/3/2565      
NO.65010057 11/02/2565      
NO.65010058 11/02/2565      
NO.65010059 11/02/2565      
NO.65010060 25/02/2565      
NO.65010061 11/03/2565