รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
*** ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเช็ค/โอนเงิน จากเดิม 23/2/2567 เป็น 29/2/2567 
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66110169 26/01/2567      
NO.66110170 28/12/2566      
NO.66110171 26/1/2567      
NO.66110172 26/01/2567      
NO.66110173 28/12/2566      
NO.66110174 26/1/2567      
NO.66110175 28/12/2566      
NO.66110176 28/12/2566      
NO.66110176   เลขที่ IN-00034  ใบรับงานไม่มีลายเซ็นต์ผู้ตรวจเช็ค /พนักงานขับรถ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/11/2023  
NO.66110177 26/1/2567      
NO.66110178 28/12/2566      
NO.66110179 13/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110180 26/01/2567      
NO.66110181 28/12/2566      
NO.66110182 26/01/2567      
NO.66110183 28/12/2566      
NO.66110184 28/12/2566      
NO.66110185 26/01/2567      
NO.66110186 26/01/2567      
NO.66110187 28/12/2566      
NO.66110187   เลขที่ 231010510  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณธงชัย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/12/2023  
NO.66110188 26/1/2567      
NO.66110189 26/01/2567      
NO.66110190   เลขที่ 198,199  ไม่มีต้นฉบับใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/11/2023  
NO.66110191 26/01/2567      
NO.66110192 28/12/2566      
NO.66110193 28/12/2566      
NO.66110194 28/12/2566      
NO.66110195 26/01/2567      
NO.66110196 26/01/2567      
NO.66110196   เลขที่ 2A01L-0-66101452,2A01L-0-66101536  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/11/2566  
NO.66110197 28/12/2566      
NO.66110198 26/1/2567      
NO.66110199 26/01/2567      
NO.66110200 29/2/2567      
NO.66110201 26/01/2567      
NO.66110202 29/2/2567      
NO.66110203 29/2/2567      
NO.66110204 26/1/2567      
NO.66110205 14/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110206 28/12/2566      
NO.66110207 28/12/2566      
NO.66110208 26/01/2567      
NO.66110209 26/01/2567      
NO.66110210 26/01/2567      
NO.66110211 26/1/2567      
NO.66110211   เลขที่ DO6610-0637  ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  28/11/2566  
NO.66110212 29/2/2567      
NO.66110213 28/12/2566      
NO.66110214 26/01/2567      
NO.66110215   เลขที่ IV036611-0039  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณยุทธศักดิ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข  29/11/2566  
NO.66110216 26/01/2567      
NO.66110216   เลขที่ BL66-912  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับแก้ไข  13/12/2566  
NO.66110217 28/12/2566      
NO.66110218   ติดต่อคุณปุ้ยรับใบวางบิล  (กรณีพิเศษ) รับใบวางบิลกลับไปแล้ว วันที่ 21/11/2566    
NO.66110219 28/12/2566      
NO.66110220 29/2/2567      
NO.66110221 28/12/2566      
NO.66110222 28/12/2566      
NO.66110223  14/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110224 28/12/2566      
NO.66110225 26/01/2567      
NO.66110226 26/01/2567      
NO.66110227 28/12/2566      
NO.66110228 26/01/2567      
NO.66110229 28/12/2566      
NO.66110230 26/01/2567      
NO.66110231 28/12/2566      
NO.66110232 28/12/2566      
NO.66110233 28/12/2566      
NO.66110234 28/12/2566      
NO.66110235 28/12/2566      
NO.66110236 29/2/2567      
NO.66110237 26/1/2567      
NO.66110238 14/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110239 28/12/2566      
NO.66110240 28/12/2566      
NO.66110241   14/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110242 28/12/2566      
NO.66110243 29/2/2567      
NO.66110244 26/1/2567      
NO.66110245 28/12/2566      
NO.66110246 29/2/2567      
NO.66110247 26/01/2567      
NO.66110248 26/01/2567      
NO.66110249 26/1/2567      
NO.66110250 28/12/2566      
NO.66110251 26/01/2567      
NO.66110252 26/01/2567      
NO.66110253 28/12/2566      
NO.66110254 28/12/2566      
NO.66110254   เลขที่  WOPMU23110001  ใบส่งของยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า (ค่าเช่ารถ) นำเอกสารกลับไปแก้ไข  27/11/2566  
NO.66110255 26/01/2567      
NO.66110256 26/1/2567      
NO.66110257 29/2/2567      
NO.66110258 28/12/2566      
NO.66110259 28/12/2566      
NO.66110260 26/1/2567      
NO.66110261 28/12/2566      
NO.66110262 29/2/2567      
NO.66110263 28/12/2566      
NO.66110264 26/1/2567      
NO.66110265 29/2/2567      
NO.66110266 28/12/2566      
NO.66110267 26/1/2567      
NO.66110268 26/1/2567      
NO.66110269 15/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110270   ยกเลิกบัตร    
NO.66110271 26/1/2567      
NO.66110272 29/2/2567      
NO.66110273 26/01/2567      
NO.66110274 28/12/2566      
NO.66110275 28/12/2566      
NO.66110276   เลขที่ 0654115  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข  13/12/2566  
NO.66110277 28/12/2566      
NO.66110278 28/12/2566      
NO.66110279 29/2/2567      
NO.66110280 26/01/2567      
NO.66110281 28/12/2566      
NO.66110282 26/01/2567      
NO.66110283 15/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110284 26/1/2567      
NO.66110285 29/2/2567      
NO.66110286 26/01/2567      
NO.66110287 26/01/2567      
NO.66110288 28/12/2566      
NO.66110289 26/1/2567      
NO.66110289   เลขที่ SO6608-0512-2  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/11/2023  
NO.66110289   เลขที่ PB661104-0045,PB661104-0046  จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากหน้างานไม่ได้รับสินค้า  8/12/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/12/2023  
NO.66110291 28/12/2566      
NO.66110292 28/12/2566      
NO.66110293 28/12/2566      
NO.66110294 28/12/2566      
NO.66110295 26/01/2567      
NO.66110296 28/12/2566      
NO.66110297 26/01/2567      
NO.66110297   เลขที่ IV6610209 ,IV6610121  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับแก้ไข 12/12/2566  
NO.66110298 28/12/2566