รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม - 6 ธันวาคม  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66120001 26/01/2567      
NO.66120002 29/02/2567      
NO.66120003 26/01/2567      
NO.66120004 29/02/2567      
NO.66120005 29/2/2567      
NO.66120006 26/01/2567      
NO.66120007 4/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120008 4/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120009 4/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120010 26/01/2567      
NO.66120010 26/01/2567      
NO.66120011 29/2/2567      
NO.66120012 29/2/2567      
NO.66120013 29/02/2567      
NO.66120014 4/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120015 29/02/2567      
NO.66120016 26/01/2567      
NO.66120017 26/01/2567      
NO.66120018 29/02/2567      
NO.66120019 29/02/2567      
NO.66120020   เลขที่ BO2311002782  ใบแจ้งหนี้ระบุวันที่ออกเอกสารล่วงหน้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  24/1/2567  
NO.66120021 29/3/2567      
NO.66120022 26/01/2567      
NO.66120023 29/2/2567      
NO.66120024 4/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120025 4/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120026 29/02/2567      
NO.66120027 29/2/2567      
NO.66120028 26/01/2567      
NO.66120029 26/01/2567      
NO.66120030 26/01/2567      
NO.66120031 26/01/2567      
NO.66120032 29/02/2567      
NO.66120033 29/03/2567      
NO.66120034 29/2/2567      
NO.66120035 29/2/2567      
NO.66120035   เลขที่ SA661101-091  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  13/12/2566  
NO.66120036 29/2/2567      
NO.66120037 29/03/2567      
NO.66120038 29/02/2567      
NO.66120039   เลขที่ BI6612-00063  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  13/12/2566  
NO.66120040 29/02/2567      
NO.66120041 26/01/2567      
NO.66120042 29/2/2567      
NO.66120043 29/02/2567      
NO.66120044 29/02/2567      
NO.66120045 29/2/2567      
NO.66120046 26/01/2567      
NO.66120047 29/03/2567      
NO.66120048 29/02/2567      
NO.66120049 6/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120050 29/02/2567      
NO.66120051 29/2/2567      
NO.66120052 26/01/2567      
NO.66120053 29/02/2567      
NO.66120054 29/2/2567      
NO.66120055 26/01/2567      
NO.66120056 26/01/2567      
NO.66120057 29/2/2567      
NO.66120058 29/03/2567      
NO.66120059 26/1/2567      
NO.66120060 29/02/2567      
NO.66120061 29/03/2567      
NO.66120062 29/02/2567      
NO.66120063 29/02/2567      
NO.66120064 6/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120065 29/03/2567      
NO.66120066 29/02/2567      
NO.66120067 29/02/2567      
NO.66120068 29/2/2567      
NO.66120069 29/02/2567      
NO.66120070 29/2/2567      
NO.66120071 26/01/2567      
NO.66120072 29/02/2567      
NO.66120073 29/2/2567      
NO.66120074 29/02/2567      
NO.66120075 29/02/2567      
NO.66120076 26/1/2567