รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม - 13 ธันวาคม  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ปี 2566  รับวางบิลถึงวันที่ 31 มกราคม 2567  
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66120077 29/3/2567      
NO.66120078 29/03/2567      
NO.66120079 29/03/2567      
NO.66120080 29/02/2567      
NO.66120081 29/02/2567      
NO.66120082 26/1/2567      
NO.66120083 29/2/2567      
NO.66120084 29/3/2567      
NO.66120085 29/2/2567      
NO.66120085   เลขที่ 2311INVBK0434  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล คุณเทพมงคล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/12/2023  
NO.66120085   เลขที่ 2311INREN0209,2211INVREN0210  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบกำกับภาษี คุณเทพมงคล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/12/2023  
NO.66120086 29/03/2567      
NO.66120087 26/01/2567      
NO.66120088 26/01/2567      
NO.66120089 29/2/2567      
NO.66120090 29/2/2567      
NO.66120091 26/01/2567      
NO.66120092 29/02/2567      
NO.66120093 26/01/2567      
NO.66120094 29/3/2567      
NO.66120095 29/2/2567      
NO.66120096 29/02/2567      
NO.66120097 29/2/2567      
NO.66120098 26/01/2567      
NO.66120099 29/2/2567      
NO.66120100 26/01/2567      
NO.66120101 29/2/2567      
NO.66120102 12/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120103 12/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120104 12/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120105 29/2/2567      
NO.66120106 29/3/2567      
NO.66120107 29/02/2567      
NO.66120108 26/01/2567      
NO.66120109 29/3/2567      
NO.66120110 29/02/2567      
NO.66120111 26/01/2567      
NO.66120112 26/01/2567      
NO.66120113 29/02/2567      
NO.66120113   เลขที่ IV6611128,6612014,6612013,6612012,6611110  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/1/2567  
NO.66120114 29/2/2567      
NO.66120115   เลขที่ IV-66120123  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  9/1/2567  
NO.66120116 26/01/2567      
NO.66120117 29/2/2567      
NO.66120118 29/02/2567      
NO.66120119 29/3/2567      
NO.66120120 26/01/2567      
NO.66120121 26/01/2567      
NO.66120122 29/02/2567      
NO.66120122   เลขที่ 202311077  คุณนกจัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิล เนื่องจากหน้างานไม่ได้รับบิลใบส่งสินค้าจากร้านค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/2/2024 โทรแจ้ง ไม่มีคนรับสาย 2 ครั้ง 26/1/2567
NO.66120123 26/01/2567      
NO.66120124 29/03/2567      
NO.66120125 29/2/2567      
NO.66120126 29/3/2567      
NO.66120127 29/02/2567      
NO.66120128 26/01/2567      
NO.66120129 29/02/2567      
NO.66120130 26/01/2567      
NO.66120131 29/2/2567      
NO.66120132 29/02/2567      
NO.66120133 29/02/2567      
NO.66120134 29/02/2567      
NO.66120135 29/03/2567      
NO.66120136 29/02/2567      
NO.66120136   เลขที่ BI6612-00063  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซิ้อสินค้า ร้านค้าถือเอกสารมาวางบิลใหม่ เลขที่ 67010348 ไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารคือ เพื่อประกบกับชุดวางบิลใหม่  
NO.66120137 29/02/2567      
NO.66120137   เลขที่ POOEW20230204  คุณกรรณภิรมย์แจ้งยกเลิกวางบิล 5/1/2567 เนื่องจากหน้างานแจ้งว่ายังรับสินค้าไม่ครบ หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณกรรณภิรมย์ ต่อ 507  นำเอกสารกลับไปแก้ไข   29/2/2567  
NO.66120138 26/01/2567      
NO.66120139 29/2/2567      
NO.66120140 26/01/2567      
NO.66120141 26/01/2567      
NO.66120142 26/01/2567      
NO.66120143 26/01/2567      
NO.66120144 26/01/2567      
NO.66120145 29/2/2567      
NO.66120146 26/1/2567      
NO.66120147 29/02/2567      
NO.66120148 29/3/2567      
NO.66120149 29/3/2567      
NO.66120149   เลขที่ 3110102715  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้   นำเอกสารกลับไปแก้ไข  10/1/2567  
NO.66120150 26/1/2567      
NO.66120151 29/02/2567      
NO.66120152 29/02/2567      
NO.66120153 29/02/2567      
NO.66120154 26/01/2567      
NO.66120155 29/02/2567      
NO.66120156 13/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120157 29/2/2567      
NO.66120158 29/02/2567      
NO.66120159 29/02/2567      
NO.66120160 26/01/2567      
NO.66120161 29/02/2567      
NO.66120162 26/01/2567      
NO.66120163 29/03/2567      
NO.66120164 29/02/2567      
NO.66120165 26/01/2567      
NO.66120166 29/2/2567      
NO.66120167 29/2/2567      
NO.66120168 29/2/2567      
NO.66120169 29/3/2567      
NO.66120170 29/03/2567      
NO.66120171 26/01/2567      
NO.66120172 29/02/2567      
NO.66120173 29/2/2567      
NO.66120174 29/03/2567      
NO.66120175 29/03/2567      
NO.66120176   เลขที่ IV0122065  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  18/12/2566  
NO.66120177 29/02/2567      
NO.66120178 29/02/2567      
NO.66120179 29/02/2567      
NO.66120180  13/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120181  13/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120182 26/01/2567      
NO.66120183 29/02/2567      
NO.66120184 26/01/2567      
NO.66120185 26/01/2567      
NO.66120186 29/2/2567      
NO.66120187 29/3/2567      
NO.66120188 26/1/2567