รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม - 20 ธันวาคม  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ปี 2566  รับวางบิลถึง    วันที่ 31 มกราคม 2567  
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66120189 29/03/2567      
NO.66120190 29/3/2567      
NO.66120191 29/02/2567      
NO.66120192 29/02/2567      
NO.66120193 26/01/2567      
NO.66120194 29/02/2567      
NO.66120195 29/2/2567      
NO.66120196 26/01/2567      
NO.66120197   เลขที่ BI6608-00981  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  28/12/2566  
NO.66120198 29/2/2567      
NO.66120198   เลขที่ 3570094921 ,3570094920  วางบิลซ้ำวันที่  18/1/2566 ครบกำหนดชำระ  31/3/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข  10/1/2567  
NO.66120199 29/02/2567      
NO.66120200 26/01/2567      
NO.66120201 29/3/2567      
NO.66120202 29/2/2567      
NO.66120203 29/02/2567      
NO.66120204 26/1/2567      
NO.66120205 29/02/2567      
NO.66120206   ยกเลิกบัตร    
NO.66120207 26/01/2567      
NO.66120207   เลขที่ BL-23-07875  ใบกำกับภาษีไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า ร้านค้าถือเอกสารมาวางบิลเพิ่มวันที่ 26/12/2566 ตรวจสอบวันครบกำหนด  เลขที่ 66120411   
NO.66120208 29/03/2567      
NO.66120209 29/02/2567      
NO.66120210 29/3/2567      
NO.66120211 29/02/2567      
NO.66120212 29/02/2567      
NO.66120213 29/02/2567      
NO.66120214 29/02/2567      
NO.66120215 26/01/2567      
NO.66120216 26/01/2567      
NO.66120217 29/3/2567      
NO.66120218 29/2/2567      
NO.66120219 26/01/2567      
NO.66120220 26/01/2567      
NO.66120221 29/02/2567      
NO.66120222 29/02/2567      
NO.66120223 29/02/2567      
NO.66120224 26/1/2567      
NO.66120225 26/1/2567      
NO.66120226 26/01/2567      
NO.66120227 26/01/2567      
NO.66120228 26/01/2567      
NO.66120229 26/01/2567      
NO.66120230 29/03/2567      
NO.66120231 26/01/2567      
NO.66120232 29/02/2567      
NO.66120233 29/3/2567      
NO.66120233   เลขที่ IV6611645,IV6612049,IV6612050  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข  17/1/2567  
NO.66120234 26/01/2567      
NO.66120235 26/1/2567      
NO.66120236 29/02/2567      
NO.66120237 26/1/2567      
NO.66120237   เลขที่ IV2312032  รายการสินค้าใบกำกับภาษีกับใบส่งสินค้าไม่ตรงกัน ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้  ใบกำกับภาษีและใบสั่งซื้อสินค้ายอดไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/1/2567  
NO.66120238 29/02/2567      
NO.66120238   เลขที่ SR6611006,SR6611007  ใบลดหนี้ต้องออกวันที่ปัจจุบันที่มาวางบิล  นำเอกสารกลับไปแก้ไข  9/1/2567  
NO.66120239 26/1/2567      
NO.66120240 29/02/2567      
NO.66120241 29/02/2567      
NO.66120242 29/02/2567      
NO.66120243 29/02/2567      
NO.66120244 26/1/2567      
NO.66120245 19/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120246 29/2/2567      
NO.66120247 29/02/2567      
NO.66120247   เลขที่  BI0204260  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้าชั่วคราว นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/12/2566  
NO.66120248 29/02/2567      
NO.66120249 29/2/2567      
NO.66120250 29/2/2567      
NO.66120251 29/2/2567      
NO.66120252 26/1/2567      
NO.66120253 26/01/2567      
NO.66120254 29/2/2567      
NO.66120255 19/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120256 29/03/2567      
NO.66120256   เลขที่ 6612/268  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  26/12/2566  
NO.66120257 26/01/2567      
NO.66120258 26/01/2567      
NO.66120259 29/03/2567      
NO.66120260 29/2/2567      
NO.66120261 26/01/2567      
NO.66120262 26/01/2567      
NO.66120263 29/2/2567      
NO.66120264 29/02/2567      
NO.66120265 26/01/2567      
NO.66120266 29/02/2567      
NO.66120267 29/02/2567      
NO.66120268 29/03/2567      
NO.66120269 29/2/2567      
NO.66120270 29/2/2567      
NO.66120270 29/3/2567 เลขที่ 308727/H6611-068 (WOOBK23120026) เลื่อนวันครบกำหนดเนื่องจากวางบิลข้ามงวด    
NO.66120270 29/3/2567 เลขที่ 308720/H6611-067 (WOOBK23120027) เลื่อนวันครบกำหนดเนื่องจากวางบิลข้ามงวด    
NO.66120271 29/02/2567      
NO.66120272 26/01/2567      
NO.66120273 26/1/2567      
NO.66120274 29/02/2567      
NO.66120275   เลขที่ SB23120316  ใบลดหนี้ยอดเงินไม่ชัดเจน  (ใบลดหนี้ไม่ต้องกดบัตรวางบิลติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องวางบิล) นำเอกสารกลับไปแก้ไข  26/12/2566  
NO.66120276 29/2/2567      
NO.66120277 26/01/2567      
NO.66120278 29/2/2567      
NO.66120279   ติดต่อคุณนกจัดซื้อ สอบถามวันครบกำหนดชำระ    
NO.66120280 26/1/2567      
NO.66120281 29/3/2567      
NO.66120282 20/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120283 26/01/2567      
NO.66120284 29/2/2567      
NO.66120285 29/02/2567      
NO.66120286 29/03/2567      
NO.66120287 29/02/2567      
NO.66120288 29/02/2567      
NO.66120289 29/03/2567      
NO.66120290 26/1/2567      
NO.66120291 20/12/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66120292 29/2/2567      
NO.66120293 26/01/2567      
NO.66120294 26/01/2567      
NO.66120295 29/02/2567      
NO.66120296 29/2/2567      
NO.66120297 26/01/2567      
NO.66120298 26/01/2567      
NO.66120299 29/02/2567      
NO.66120300 29/2/2567      
NO.66120301 26/01/2567      
NO.66120302 29/2/2567      
NO.66120303 29/02/2567      
NO.66120304 29/02/2567      
NO.66120305 29/02/2567      
NO.66120306 26/01/2567      
NO.66120307 26/01/2567      
NO.66120308 29/2/2567      
NO.66120309 29/2/2567      
NO.66120310 29/03/2567      
NO.66120311 26/01/2567      
NO.66120312 29/2/2567      
NO.66120313 29/3/2567      
NO.66120314 29/2/2567      
NO.66120315 29/02/2567      
NO.66120316 26/01/2567      
NO.66120317 29/02/2567      
NO.66120318 29/02/2567      
NO.66120319 29/02/2567      
NO.66120320 29/02/2567      
NO.66120321 29/02/2567      
NO.66120322 29/2/2567      
NO.66120323 29/02/2567      
NO.66120324 26/01/2567      
NO.66120325 26/01/2567      
NO.66120326 29/02/2567      
NO.66120327 29/2/2567      
NO.66120328 26/01/2567      
NO.66120329 26/01/2567      
NO.66120329 26/01/2567      
NO.66120330 26/01/2567      
NO.66120331 26/01/2567      
NO.66120332 29/3/2567      
NO.66120333 26/01/2567      
NO.66120334 26/01/2567      
NO.66120335 29/02/2567