รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ปี 2566  รับวางบิลถึง    วันที่ 31 มกราคม 2567  
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67010001 29/2/2567      
NO.67010002 29/02/2567      
NO.67010002   เลขที่ WOOEW23120034  ใบวิ่งรถต้องระบุจำนวนเงิน นำเอกสารกลับไปแก้ไข  15/1/2567  
NO.67010003 29/3/2567      
NO.67010004 29/03/2567      
NO.67010005 29/2/2567      
NO.67010006 26/04/2567      
NO.67010007 29/3/2567      
NO.67010008 29/3/2567      
NO.67010009 29/2/2567      
NO.67010010 29/3/2567      
NO.67010011 29/03/2567      
NO.67010012 29/03/2567      
NO.67010012   เลขที่ BI6701011  ใบส่งสินค้าห้ามแก้ไขวันที่ออกเอกสาร  นำเอกสารกลับไปแก้ไข  7/1/2567  
NO.67010012   เลขที่ BI6701009  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข  7/1/2567  
NO.67010013 29/03/2567      
NO.67010014 29/02/2567      
NO.67010015 29/02/2567 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบรับเงินคืน  (ใบรับเงินต้องแยกตามโครงการ)    
NO.67010016 29/03/2567      
NO.67010017 29/03/2567      
NO.67010018 26/04/2567      
NO.67010019 29/3/2567      
NO.67010020 29/02/2567      
NO.67010021 26/4/2567