รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2567  - 10 มกราคม  2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ปี 2566  รับวางบิลถึง    วันที่ 31 มกราคม 2567  
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67010022 29/03/2567      
NO.67010023 29/2/2567      
NO.67010024 29/2/2567      
NO.67010025  8/01/2567   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010026 29/02/2567      
NO.67010027 29/03/2567      
NO.67010028 29/2/2567      
NO.67010029   8/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010030    8/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010031 29/03/2567      
NO.67010032 29/02/2567      
NO.67010033 29/02/2567      
NO.67010033   เลขที่ SK23-075609  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/1/2567  
NO.67010034  8/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010035 29/03/2567      
NO.67010036 29/03/2567      
NO.67010037 29/3/2567      
NO.67010038 26/4/2567      
NO.67010038   เลขที่ 6612-SO100  ใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/1/2567  
NO.67010039 29/3/2567      
NO.67010040 29/3/2567      
NO.67010041   8/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010042 29/03/2567      
NO.67010043 29/3/2567      
NO.67010044 29/02/2567      
NO.67010045 29/02/2567      
NO.67010046   ยกเลิกบัตร    
NO.67010047 29/03/2567      
NO.67010048 26/4/2567      
NO.67010049 29/03/2567      
NO.67010050 26/4/2567      
NO.67010051 29/3/2567      
NO.67010052 29/02/2567      
NO.67010053   ยกเลิกบัตร    
NO.67010054 29/02/2567      
NO.67010055 29/2/2567      
NO.67010056 29/03/2567      
NO.67010057 29/3/2567      
NO.67010058 29/03/2567      
NO.67010059 29/03/2567      
NO.67010060 29/03/2567      
NO.67010061 29/3/2567      
NO.67010062 29/3/2567      
NO.67010063 29/3/2567      
NO.67010064 29/03/2567      
NO.67010064   เลขที่ BI6701012  จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากร้านค้าไม่เปลี่ยนสินค้าให้ ติดต่อช่างหน้างาน  19/1/2567 คุณนนทวัฒน์นำเอกสารกลับไปแก้ไข   24/1/2567  
NO.67010065 29/03/2567      
NO.67010066 26/04/2567      
NO.67010067 29/3/2567      
NO.67010068 29/3/2567      
NO.67010069 29/3/2567      
NO.67010070 29/02/2567      
NO.67010071 29/3/2567      
NO.67010072 29/02/2567      
NO.67010073 29/3/2567      
NO.67010074 29/2/2567      
NO.67010075 29/02/2567      
NO.67010076 29/03/2567      
NO.67010077 29/02/2567      
NO.67010078 29/03/2567      
NO.67010079 29/03/2567      
NO.67010080 29/3/2567      
NO.67010081 29/3/2567      
NO.67010081   เลขที่ 3570095044  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากมีการเปลี่ยนบิล,จัดซื้อยังไม่ได้รับบิลตัวแก้ไข ให้ร้านค้ามาวางบิลใหม่ ติดต่อหน้างาน 22/1/2567 นำเอกสารกลับไปแก้ไข  7/2/2567  
NO.67010082 26/04/2567      
NO.67010082   เลขที่ INP23110635 ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/1/2567  
NO.67010083 29/03/2567      
NO.67010083   เลขที่ INP23120307  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/1/2567  
NO.67010084 26/04/2567      
NO.67010085 29/03/2567      
NO.67010086 29/03/2567      
NO.67010087 29/02/2567      
NO.67010088   ยกเลิกบัตร    
NO.67010089 29/03/2567      
NO.67010090 29/3/2567      
NO.67010091 29/03/2567      
NO.67010092 29/03/2567      
NO.67010093 29/3/2567      
NO.67010094 29/3/2567      
NO.67010095 29/02/2567      
NO.67010096 29/02/2567      
NO.67010097 29/03/2567      
NO.67010098 29/2/2567      
NO.67010099 29/03/2567      
NO.67010100 29/02/2567      
NO.67010101 29/02/2567      
NO.67010102 29/02/2567      
NO.67010103 29/03/2567      
NO.67010104 29/03/2567      
NO.67010105 29/2/2567      
NO.67010106 29/02/2567      
NO.67010107 29/02/2567      
NO.67010108 29/3/2567      
NO.67010109 29/03/2567      
NO.67010110 29/02/2567      
NO.67010111 29/3/2567      
NO.67010112 26/4/2567      
NO.67010113 29/03/2567      
NO.67010114 29/02/2567      
NO.67010115 29/02/2567      
NO.67010116 29/02/2567      
NO.67010117 29/02/2567      
NO.67010118 29/03/2567      
NO.67010119 29/03/2567      
NO.67010120 29/02/2567      
NO.67010120   เลขที่ 0654899  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/1/2567 แจ้งคุณนุ่นทราบให้มากดบัตรวางบิลใหม่  26/1/2567
NO.67010121 29/2/2567      
NO.67010122 29/03/2567      
NO.67010123   10/01/2567   สอบถามวันที่รับเช็ค  ติดค่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน