รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 21กุมภาพันธ์ 2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***  โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67020190 26/04/2024      
NO.67020191 26/04/2024      
NO.67020192   เลขที่ 01/2567 ใบแจ้งหนี้ไม่ให้ระบุรายละเอียดปี 2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/2/2024  
NO.67020193   19/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020194 29/03/2024      
NO.67020195 26/4/2567      
NO.67020196 29/03/2024      
NO.67020197 26/4/2567      
NO.67020198 26/04/2024      
NO.67020199 29/3/2567      
NO.67020200 29/03/2024      
NO.67020201 29/3/2567      
NO.67020202 26/04/2024      
NO.67020203 31/05/2024      
NO.67020204   19/02/2024  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020205   19/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020206   19/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020207 29/03/2024      
NO.67020208 29/3/2567      
NO.67020209   เลขที่ 671312245  ใบส่งสินค้าต้นฉบับและสำเนาเลขที่ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/2/2024  
NO.67020209   และรายการสินค้าไม่ตรงกัน เลขที่ 671312421 ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า  
NO.67020210 29/3/2567      
NO.67020211 29/03/2024      
NO.67020212 29/3/2567      
NO.67020213   เลขที่ BL-67-102  จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากหน้างานไม่ได้รับบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข   
NO.67020214 29/3/2567      
NO.67020215 26/4/2567      
NO.67020216 26/4/2567      
NO.67020217 26/04/2024      
NO.67020218 26/04/2024      
NO.67020219 26/04/2024      
NO.67020220 29/03/2024      
NO.67020221 29/03/2024      
NO.67020222 26/4/2567      
NO.67020223 29/03/2024      
NO.67020224 29/03/2024      
NO.67020225 29/03/2024      
NO.67020226 29/03/2024      
NO.67020227 29/03/2024      
NO.67020228 29/03/2024      
NO.67020229 29/03/2024      
NO.67020230 26/4/2567      
NO.67020230   เลขที่ 308285/H6701-005  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบแจ้งหนี้ห้ามระบุรายละเอียดปี 2566 ลว.13/3/2567 ตุณจักรพงษ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/2567  
NO.67020230   เลขที่ 308037/H6701-016  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบแจ้งหนี้ห้ามระบุรายละเอียดปี 2566 ลว.13/3/2567 ตุณจักรพงษ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/2567  
NO.67020230   เลขที่ 308831/H6701-025  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบแจ้งหนี้ห้ามระบุรายละเอียดปี 2566 ลว.13/3/2567 ตุณจักรพงษ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/2567  
NO.67020230   เลขที่ 308740/H6701-010 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบแจ้งหนี้ห้ามระบุรายละเอียดปี 2566 ลว.13/3/2567 ตุณจักรพงษ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/2567  
NO.67020230   เลขที่ 308732/H6701-011 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบแจ้งหนี้ห้ามระบุรายละเอียดปี 2566 ลว.13/3/2567 ตุณจักรพงษ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/2567  
NO.67020230   เลขที่ 308895/H6701-009 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากใบแจ้งหนี้ห้ามระบุรายละเอียดปี 2566 ลว.13/3/2567 ตุณจักรพงษ์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/2567  
NO.67020231 31/5/2567      
NO.67020232 26/04/2024      
NO.67020232   เลขที่ 67020054 ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/2567  
NO.67020232   ใบกำกับภาษีต้องแก้ไขให้เป็นปี  2567 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/2567  
NO.67020233 26/04/2024      
NO.67020234 26/04/2024      
NO.67020235 26/4/2567      
NO.67020236 26/4/2567      
NO.67020237 31/05/2024      
NO.67020238 26/04/2024      
NO.67020238   เลขที่ IN124020629,0505 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/2/2024  
NO.67020239 31/5/2567      
NO.67020239   เลขที่ 112240049 ใบแจ้งหนี้ระบุเลขที่S/N ไม่ตรงกับสัญญาเช่า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/02/2024  
NO.67020240 29/3/2567      
NO.67020241 29/3/2567      
NO.67020242 26/04/2024      
NO.67020243 29/3/2567      
NO.67020244 29/3/2567      
NO.67020245 26/4/2567      
NO.67020246 29/03/2024      
NO.67020247 26/4/2567      
NO.67020248 26/04/2024      
NO.67020249 26/04/2024      
NO.67020249   เลขที่ IV6702-0170  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า  (8/3/2567) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/3/2567  
NO.67020250 26/04/2024      
NO.67020251 29/03/2024      
NO.67020252 26/4/2567      
NO.67020253 29/3/2567      
NO.67020254 29/03/2024      
NO.67020255 29/03/2024      
NO.67020256 29/03/2024      
NO.67020257 29/03/2024      
NO.67020258 29/03/2024      
NO.67020259 26/04/2024      
NO.67020260 26/04/2024      
NO.67020261 29/03/2024      
NO.67020262 20/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020263 29/03/2024      
NO.67020264 26/04/2024      
NO.67020264   เลขที่ 967598  ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์พนักงานขับรถ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/3/2567  
NO.67020265 29/03/2024      
NO.67020266 26/4/2567      
NO.67020267 29/03/2024      
NO.67020268 26/04/2024      
NO.67020269 29/03/2024      
NO.67020270 29/03/2024      
NO.67020271 26/04/2024      
NO.67020272 29/03/2024      
NO.67020273 31/05/2024      
NO.67020274 26/04/2024      
NO.67020275 26/4/2567      
NO.67020276 26/04/2024      
NO.67020277 26/04/2024      
NO.67020278 31/5/2567      
NO.67020279 26/04/2024      
NO.67020280 29/3/2567      
NO.67020281 29/3/2567      
NO.67020282 26/04/2024      
NO.67020283 29/03/2024      
NO.67020284 21/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020285 21/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020286 21/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020287 21/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020288 26/04/2024      
NO.67020289 26/04/2024      
NO.67020290 31/5/2567      
NO.67020291 26/04/2024      
NO.67020292 26/4/2567      
NO.67020293 29/03/2024      
NO.67020294 29/03/2024      
NO.67020295 26/04/2024      
NO.67020296 29/03/2024      
NO.67020297 26/04/2024      
NO.67020298 26/04/2024      
NO.67020299 26/04/2024      
NO.67020300 29/03/2024      
NO.67020301 29/03/2024      
NO.67020301 29/03/2024      
NO.67020302 29/03/2024      
NO.67020303 31/05/2024      
NO.67020304 26/4/2567      
NO.67020305 29/03/2024      
NO.67020306 26/04/2024      
NO.67020307 26/4/2567      
NO.67020308 29/3/2567      
NO.67020309 26/04/2024      
NO.67020310 26/4/2567