รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 28กุมภาพันธ์ 2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***  โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67020311 26/04/2024      
NO.67020312 26/04/2024      
NO.67020313 29/03/2024      
NO.67020314 29/03/2024      
NO.67020315 26/4/2567      
NO.67020316 26/04/2024      
NO.67020317 26/4/2567      
NO.67020318 29/03/2024      
NO.67020319 26/4/2024      
NO.67020320 29/03/2024      
NO.67020321 26/04/2024      
NO.67020322 29/03/2024      
NO.67020323 29/03/2024      
NO.67020324 29/03/2024      
NO.67020325 29/03/2024      
NO.67020326 29/3/2567      
NO.67020327 29/03/2024      
NO.67020328   27/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020329 26/4/2567      
NO.67020330 31/05/2024      
NO.67020331 29/03/2024      
NO.67020332 26/4/2567      
NO.67020333 29/3/2567      
NO.67020334 26/04/2024      
NO.67020335 26/04/2024      
NO.67020336 26/04/2024      
NO.67020337 26/4/2567      
NO.67020338 26/04/2024      
NO.67020339 29/03/2024      
NO.67020340 29/03/2024      
NO.67020341 29/03/2024      
NO.67020342 26/04/2024      
NO.67020343 29/03/2024      
NO.67020344 29/03/2024      
NO.67020345 29/03/2024      
NO.67020345 29/03/2024      
NO.67020346 29/03/2024      
NO.67020347 26/4/2567      
NO.67020348 29/03/2024      
NO.67020349 26/04/2024      
NO.67020350 26/04/2024      
NO.67020351 26/04/2024      
NO.67020352 29/03/2024      
NO.67020353 29/03/2024      
NO.67020354 26/4/2567      
NO.67020355 26/04/2024      
NO.67020356 29/3/2567      
NO.67020357 26/04/2024      
NO.67020358 26/04/2024      
NO.67020358   เลขที่ IV6702-0171 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า  (8/3/2567)    
NO.67020358   เลขที่ IV6702-0896 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า  (8/3/2567) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/3/2567  
NO.67020358   เลขที่ IV6702-0897 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า  (8/3/2567)    
NO.67020358   เลขที่ IV6702-0898 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า  (8/3/2567)    
NO.67020359 29/03/2024      
NO.67020360 26/4/2567      
NO.67020361 29/03/2024      
NO.67020362 31/5/2567      
NO.67020362   เลขที่ 112240046  สัญญาเช่าเครื่องมือไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/3/2567  
NO.67020363 26/04/2024      
NO.67020364 29/3/2567      
NO.67020365 31/5/2567      
NO.67020366 26/4/2567      
NO.67020367 26/04/2024      
NO.67020368 31/5/2567      
NO.67020369 29/03/2024      
NO.67020370 29/03/2024      
NO.67020371 26/04/2024      
NO.67020372 26/4/2567      
NO.67020373 29/03/2024      
NO.67020374 26/04/2024      
NO.67020375 31/05/2024      
NO.67020376 26/4/2567      
NO.67020377 29/03/2024      
NO.67020378 29/03/2024      
NO.67020379 26/4/2567      
NO.67020380 26/04/2024      
NO.67020381 26/04/2024      
NO.67020382 26/04/2024      
NO.67020383 31/05/2024      
NO.67020384 26/04/2024      
NO.67020385 29/3/2567      
NO.67020386 29/03/2024      
NO.67020387 26/4/2567      
NO.67020388 26/4/2567      
NO.67020389 26/4/2567      
NO.67020390 29/3/2567      
NO.67020391 29/03/2024      
NO.67020392 26/04/2024      
NO.67020393 29/03/2024      
NO.67020394 26/04/2024      
NO.67020395 26/4/2567      
NO.67020396 26/04/2024      
NO.67020397 29/03/2024      
NO.67020398 28/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020399 28/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020400 28/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020400   ประกันผลงาน ไม่มีสำเนาบัตรประชาชนแนบมาวางบิล    
NO.67020401 26/4/2567      
NO.67020402 26/4/2567      
NO.67020403 26/04/2024      
NO.67020404 26/04/2024      
NO.67020405 29/03/2024      
NO.67020406 29/03/2024      
NO.67020407 28/02/2024 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67020408 26/4/2567      
NO.67020409 29/03/2024      
NO.67020410 29/03/2024      
NO.67020411 29/03/2024      
NO.67020412   ยกเลิกบัตร    
NO.67020413 29/3/2567      
NO.67020414 26/04/2024      
NO.67020415   ยกเลิกบัตร    
NO.67020416 29/3/2567      
NO.67020417 26/04/2024      
NO.67020418 29/03/2024      
NO.67020419 29/03/2024      
NO.67020420 29/03/2024      
NO.67020421 26/04/2024      
NO.67020422 26/04/2024      
NO.67020423   ยกเลิกบัตร    
NO.67020424   ยกเลิกบัตร    
NO.67020425   ยกเลิกบัตร    
NO.67020426 26/4/2567      
NO.67020427 29/03/2024      
NO.67020427   เลขที่ IV0293535 ใบจดมิเตอร์ระบุเลขจดมิเตอร์ไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/3/2567  
NO.67020428 31/05/2024      
NO.67020429 29/3/2567      
NO.67020430 26/4/2567      
NO.67020431 31/5/2567      
NO.67020432 29/03/2024      
NO.67020433 31/5/2567      
NO.67020434 31/5/2567      
NO.67020435 26/04/2024      
NO.67020436 29/03/2024      
NO.67020437 29/03/2024      
NO.67020438 31/05/2024      
NO.67020439 26/04/2024      
NO.67020440 29/03/2024      
NO.67020441 29/03/2024      
NO.67020442 26/4/2567      
NO.67020443 31/05/2024      
NO.67020444 26/04/2024      
NO.67020445 29/03/2024      
NO.67020446 29/3/2567      
NO.67020447 29/03/2024      
NO.67020448 29/03/2024      
NO.67020449 26/04/2024      
NO.67020450 26/4/2567      
NO.67020451 31/5/2567      
NO.67020452 29/03/2024      
NO.67020453 26/4/2567      
NO.67020454 29/03/2024      
NO.67020455 26/04/2024      
NO.67020456 29/03/2024