รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 20 มีนาคม 2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***  โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67030227 26/4/2567      
NO.67030228 26/4/2567      
NO.67030229 31/5/2567      
NO.67030230 31/5/2567      
NO.67030231 26/4/2567      
NO.67030232 26/4/2567      
NO.67030233 31/5/2567      
NO.67030233   เลขที่  ISSP-24030012 ใบ delivery slip ห้ามแก้ไขวันที่ วันที่เอกสารต้องตรงกันกับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 25/3/2567  
NO.67030234 26/4/2567      
NO.67030235 26/4/2567      
NO.67030236 26/4/2567      
NO.67030237 31/5/2567      
NO.67030238 26/4/2567      
NO.67030239 26/4/2567      
NO.67030240   เลขที่ SA670202448  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า    
NO.67030241 26/4/2567      
NO.67030242 31/5/2567      
NO.67030243 26/4/2567      
NO.67030244 26/4/2567      
NO.67030244    เลขที่ IV65028  ใบลงเวลาทำงานพนักงาน  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ปฏิบัติงาน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/4/2567  
NO.67030245 26/4/2567      
NO.67030246 26/4/2567      
NO.67030247 31/5/2567      
NO.67030248   18/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030249   18/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030250   ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรวางบิลใหม่ เนื่องจากกดชื่อไม่ถูกต้อง    
NO.67030251   18/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030252 31/5/2567      
NO.67030253 31/5/2567      
NO.67030254 26/4/2567      
NO.67030255   18/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030256   ยกเลิกบัตร    
NO.67030257 31/5/2567      
NO.67030258 26/4/2567      
NO.67030259   ยกเลิกบัตร    
NO.67030260 26/4/2567      
NO.67030261 31/5/2567      
NO.67030262 31/5/2567      
NO.67030263 31/5/2567      
NO.67030264 26/4/2567      
NO.67030265 26/4/2567      
NO.67030266 28/6/2567      
NO.67030267 26/4/2567      
NO.67030268   เลขที่ IV202403004,IV202403005  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/3/2567  
NO.67030269 31/5/2567      
NO.67030270 28/6/2567      
NO.67030271 26/4/2567      
NO.67030272 31/5/2567      
NO.67030273 26/4/2567      
NO.67030274 31/5/2567      
NO.67030275 26/4/2567      
NO.67030276 31/5/2567      
NO.67030277 31/5/2567      
NO.67030277   เลขที่ 3570103415  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากวางบิลซ้ำ วันที่ 30/11/2565 ครบกำหนดชำระ 27/1/2566 นำเอกสารกลับไปแก้ไข   
NO.67030278    19/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030279  19/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030280   19/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030281 31/5/2567      
NO.67030282 31/5/2567      
NO.67030283 26/4/2567      
NO.67030283 26/4/2567      
NO.67030284   เลขที่ IV24029  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/4/2567  
NO.67030285 26/4/2567      
NO.67030286 26/4/2567      
NO.67030287 31/5/2567      
NO.67030288 26/4/2567      
NO.67030289 28/6/2567      
NO.67030289   เลขที่ IV24030490,24030458  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/3/2567  
NO.67030290 19/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030291 19/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030292 19/3/2567      
NO.67030293 19/3/2567      
NO.67030294 19/3/2567      
NO.67030295   เลขที่ SA670305-050  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 26/3/2567  
NO.67030296 28/6/2567      
NO.67030297 31/5/2567      
NO.67030298 31/5/2567      
NO.67030299 31/5/2567      
NO.67030300 26/4/2567      
NO.67030301 31/5/2567      
NO.67030302 26/4/2567      
NO.67030303 28/6/2567      
NO.67030304 28/6/2567      
NO.67030305 31/5/2567      
NO.67030306 28/6/2567      
NO.67030307 26/4/2567      
NO.67030308 26/4/2567      
NO.67030309 26/4/2567      
NO.67030310 31/5/2567      
NO.67030311 19/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030312 19/3/2567 สอบถามวันที่รับเซ็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030313 28/6/2567      
NO.67030314 26/4/2567      
NO.67030315 26/4/2567      
NO.67030316 26/4/2567      
NO.67030317 26/4/2567      
NO.67030318 26/4/2567      
NO.67030319 26/4/2567      
NO.67030320 26/4/2567      
NO.67030321 26/4/2567      
NO.67030322 31/5/2567      
NO.67030323 28/6/2567      
NO.67030324 26/4/2567      
NO.67030325 31/5/2567      
NO.67030326 31/5/2567      
NO.67030327 31/5/2567      
NO.67030328 31/5/2567      
NO.67030329 26/4/2567      
NO.67030330 26/4/2567      
NO.67030331 28/6/2567      
NO.67030332 31/5/2567      
NO.67030333 31/5/2567      
NO.67030334 31/5/2567      
NO.67030335 31/5/2567      
NO.67030336 26/4/2567      
NO.67030336   เลขที่ IV6703142 ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/4/2567  
NO.67030337 31/5/2567      
NO.67030338 28/6/2567      
NO.67030339 26/4/2567      
NO.67030340 26/4/2567      
NO.67030340   เลขที่ IV2403-082 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/4/2567  
NO.67030341 31/5/2567      
NO.67030342 31/5/2567      
NO.67030343 31/5/2567      
NO.67030344 31/5/2567      
NO.67030345 31/5/2567      
NO.67030346 31/5/2567      
NO.67030347 31/5/2567      
NO.67030348 31/5/2567      
NO.67030349 26/4/2567      
NO.67030350 31/5/2567      
NO.67030350   เลขที่ 9972359,9972360,9972361,9972371 ยกเลิกวางบิลเนื่องจากวันเริ่มต้นในใบจดมิเตอร์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/4/2567  
    กับใบกำกับภาษีไม่ตรงกัน ทำให้การคำนวนไม่ตรงกัน   29/3/2567    
NO.67030351   เลขที่ 14031121 ,14030360 ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า,ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า,ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/4/2567  
NO.67030352 26/4/2567      
NO.67030353 26/4/2567      
NO.67030354 31/5/2567      
NO.67030355   เลขที่ 670300848  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/4/2567  
NO.67030356 31/5/2567      
NO.67030357 26/4/2567      
NO.67030358 20/3/2567 สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67030359 28/6/2567      
NO.67030360 31/5/2567      
NO.67030361 26/4/2567