รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 เมษายน 2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***  โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67040001   เลขที่ AP6703-0783  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า    
NO.67040002 31/05/2024      
NO.67040003 31/05/2024      
NO.67040004 28/6/2567      
NO.67040005 28/6/2567      
NO.67040005   เลขที่ SR-P-6703-0493  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/4/2567  
NO.67040006 01/04/2024      
NO.67040007   ยกเลิกบัตร    
NO.67040008 28/06/2024      
NO.67040009 31/5/2567      
NO.67040010 28/6/2567      
NO.67040011 28/06/2024      
NO.67040012 01/04/2024      
NO.67040013 01/04/2024      
NO.67040014 01/04/2024      
NO.67040015 01/04/2024      
NO.67040016 31/05/2024      
NO.67040017 28/6/2567      
NO.67040018 28/06/2024      
NO.67040019 31/5/2567      
NO.67040020 28/06/2024      
NO.67040021 31/05/2024      
NO.67040021   เลขที่ BL24-01988  ใบกำกับภาษีตัวเลขไม่ขัดเจน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/4/2567  
NO.67040022 31/05/2024      
NO.67040023 31/05/2024      
NO.67040024 31/5/2567      
NO.67040025 28/06/2024      
NO.67040026 26/7/2567      
NO.67040027   เลขที่ BI6704001  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/4/2567  
NO.67040028 31/05/2024      
NO.67040029 28/06/2024      
NO.67040030   เลขที่  027/7034 ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบหักประกันผลงาน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/4/2567  
NO.67040031 28/06/2024      
NO.67040032 28/06/2024      
NO.67040033 28/06/2024      
NO.67040034 28/6/2567      
NO.67040035 28/06/2024      
NO.67040036 28/06/2024      
NO.67040037 31/05/2024      
NO.67040038 28/6/2567      
NO.67040039 28/06/2024      
NO.67040040 28/6/2567      
NO.67040041 28/6/2567      
NO.67040042 28/06/2024      
NO.67040043 31/5/2567      
NO.67040044 02/04/2024      
NO.67040045 28/06/2024      
NO.67040046 31/5/2567      
NO.67040047 28/6/2567      
NO.67040048 28/6/2567      
NO.67040049 28/6/2567      
NO.67040050 31/5/2567      
NO.67040051 26/07/2024      
NO.67040052 26/7/2567      
NO.67040053 28/6/2567      
NO.67040054 28/06/2024      
NO.67040055 31/05/2024      
NO.67040056 28/6/2567      
NO.67040057 28/6/2567      
NO.67040058 02/04/2024      
NO.67040059 02/04/2024      
NO.67040060 28/6/2567      
NO.67040061 31/05/2024      
NO.67040062 28/6/2567      
NO.67040063 31/05/2024      
NO.67040064 28/6/2567      
NO.67040065 28/6/2567      
NO.67040066 31/05/2024      
NO.67040067 31/05/2024      
NO.67040068 28/06/2024      
NO.67040069 28/06/2024      
NO.67040070 31/05/2024      
NO.67040071 28/6/2567      
NO.67040072 31/05/2024      
NO.67040073 28/06/2024      
NO.67040074 31/05/2024      
NO.67040075 31/05/2024      
NO.67040076 28/06/2024      
NO.67040077 28/06/2024      
NO.67040078 28/06/2024      
NO.67040079 28/6/2567      
NO.67040080 31/05/2024      
NO.67040081 28/6/2567      
NO.67040082 31/5/2567      
NO.67040083   ยกเลิกบัตร    
NO.67040084 28/6/2567      
NO.67040085 28/06/2024      
NO.67040086 31/05/2024      
NO.67040087 28/06/2024      
NO.67040088   เลขที่ SV-202403010  ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้    
NO.67040089 31/05/2024      
NO.67040090 28/06/2024      
NO.67040091 31/05/2024      
NO.67040092 28/06/2024      
NO.67040093 31/05/2024      
NO.67040094 28/6/2567      
NO.67040095 28/6/2567      
NO.67040096 26/07/2024      
NO.67040097 31/5/2567      
NO.67040098 31/05/2024      
NO.67040099 28/6/2567      
NO.67040100 28/06/2024      
NO.67040101 28/6/2567      
NO.67040102 31/05/2024      
NO.67040103 31/5/2567