เกี่ยวกับเรา
×

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาบุคลากร และความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยรักษามาตรฐานทั้ง ด้านคุณภาพ เวลา และบริการที่ดี

พันธกิจ
       ►  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และลูกค้า
       ►  สร้างงานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล
       ►  ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างทันเวลา
       ►  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม
ทำงานอย่างมืออาชีพ มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องแคล่ว มีวิสัยทัศน์ เป็นมิตร จริงใจ เชื่อถือได้

ปรัชญา
TOGETHER, WE BUILD TRUST

ขอบเขต
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับนี้บังคับ ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัทและบริษัทย่อย

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited