ข้อมูลนักลงทุน

ธรรมาภิบาล

ข้อบังคับของ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)(Download)
คณะกรรมการบริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริงรวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 นอกจากนี้ทางบริษัทได้เริ่มนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน code of conduct (Download)
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทจึงทบทวน และปรับปรุงข้อปฏิบัติเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Download)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เเละผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูเเลกิจการที่ดี ตระหนักถึงการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม มุ่งมั่นที่จะป้องกัน เเละต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

รับข้อร้องเรียนหรือเเจ้งเบาะเเส (Download)
          ท่านสามารถร้องเรียนหรือเเจ้งเบาะเเสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ PRE-BUILT ในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เเละดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป (ช่องทางที่ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียน เรื่องคุณภาพสินค้า หรือบริการ โปรดติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนต้องเเจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ        Email : auditcommittee@prebuilt.co.th
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                Email : saifon@prebuilt.co.th

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited