ข้อมูลนักลงทุน

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  
 

     ในปี 2566 การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 3,972.21 ล้านบาท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 171.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.556 บาท/หุ้น โดยเมื่อรวมรายได้ของบริษัทย่อยแล้ว ทำให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,875.95 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 169.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม 0.549 บาท/หุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น

      ช่วงปีที่ผ่านมา ภายหลังการหยุดระบาดของโรคโควิท 19 พบว่าสภาพโดยรวมจากกำลังซื้อของผู้บริโภคสำหรับคอนโดมิเนียมลดลงอย่างมีสาระสำคัญ  เป็นผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ที่เป็นลูกค้าสำคัญของบริษัทฯ ลดจำนวนโครงการลงอย่างรวดเร็ว หรือยืดระยะเวลาการเปิดโครงการออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการรับงาน แผนก่อสร้าง และผลกำไรของบริษัทฯโดยตรง นอกจากนี้จากสภาพเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวแต่ยังคงความระมัดระวังที่ระดับสูง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงคราม การกีดกันทางการค้า ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจยังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน  รวมถึงหนี้ภาคครัวเรือนที่มีสูงมาก ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่สดใสเท่าที่ควร อำนาจการต่อรองกลับไปอยู่ที่ผู้ว่าจ้างมากกว่าผู้รับเหมา จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องทำงานอย่างหนักในการเลือกรับงาน และพิจารณาอย่างรอบด้านในการปฏิเสธการรับงานบางส่วน เนื่องจากคำนึงถึงอัตรากำไร รวมถึงความไม่แน่นอนด้านสถานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ว่าจ้าง ถึงแม้ว่าการรับงานไม่ต่อเนื่องนั้นจะส่งผลเสียต่อภาพรวมของกำไรสุทธิ จากการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงว่างงาน แต่ทำให้บริษัทไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจนเกิดเป็นผลขาดทุนจากการเร่งรับงาน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าจะต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดก็ตาม

     นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติด้านการกำกับดูแล โดยพยายามเน้นไปที่เรื่องการดูแลชุมชน และความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ โดยรอบปีที่ผ่านมามีการนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปปฎิบัติ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากการดำเนินงานเชิงนโยบายทั่วไปที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบโครงการ เช่นการทำเครื่องป้องกันต่างๆให้ได้มาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการควบคุมการเกิดมลภาวะทางเสียง ขยะ ของเสีย เช่นการนำขยะกลับมารีไซเคิล หรือการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงชุมชน  บริษัทฯ ยังพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการพัฒนาดูแลสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแบบ UHPC ในรูปแบบของการสร้างบ้าน ซึ่งมีความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน แม้ว่าจะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

ด้านสังคม บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ด้านการกำกับดูแล บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2548 และปัจจุบันได้รับการรับรองต่ออายุครั้งที่ 2

     สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้และรักษาอัตรากำไรได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก Backlog ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นฐานรายได้ที่ดีสำหรับในช่วง 1-2 ปีที่จะถึงนี้ โดยเมื่อรวมกับ การเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการของส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ Backlog ในส่วนงานธุรกิจผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ จึงเป็นปีที่บริษัทฯ มีความมั่นใจในความสามารถสร้างในการบริหารรายได้และอัตรากำไรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ในนามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความเชื่อมั่นไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน ในความเสียสละ ทุ่มเท และมุ่งมั่นที่มีให้แก่บริษัทฯตลอดมา และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายและด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จะสามารถผ่านอุปสรรค ความท้าทาย ต่างๆในอนาคต รวมถึงสร้างผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ทุกท่านได้ต่อไป

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                                                                                                            (นายวิโรจน์  เจริญตรา)
                                                                                                                                                                                                                                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                                                                                                                                                                                                                                 20 มีนาคม 2567

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited